Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 19/2011 Wójta Gminy Klukowo

z dnia 30 września 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, zm. 2010r. Dz. U. Nr 28, poz. 146. Dz. U. Nr 123 poz. 835, Dz. U. Nr 96 poz. 620, Dz. U. Nr 152 poz. 1020, Dz. U. Nr 238 poz. 1578, Dz. U. Nr 257 poz. 1726) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 5.000 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2

1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 5.000 zł

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 12.478.229 zł w tym:

a) Dochody majątkowe 2.027.130zł

b) Dochody bieżące 10.451.099 zł

- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.740.156 zł

- Dochody zwiazane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0

2) Wydatki budżetowe ogółem: 13.734.219 zł w tym:

a) Wydatki majątkowe 3.283.120 zł

b) Wydatki bieżące 10.451.099 zł

- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.740.156 zł

- Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0

- Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 160.775 zł

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.255.990 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącym z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.255.990 zł

§ 6. O wprowadzonych powyższych zmianach poinformować Radę na najbliższej Sesji.

§ 7. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Klukowo


Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2011
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 30 września 2011 r.

ZMINY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Dział

Rozdział

§

Zwiększenie

Zmniejszenie

Uwagi

852

85278

2010

5.000

-

Zadania zlecone

RAZEM

5.000

-

Wójt Gminy Klukowo


Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2011
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 30 września 2011 r.

ZMINY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Dział

Rozdział

§

Zwiększenie

Zmniejszenie

Uwagi

750

75023

4530

-

2.785

Zadania własne

750

75023

4440

2.785

-

Zadania własne

750

75056

3020

-

916

Zadania zlecone

750

75056

4110

-

694

Zadania zlecone

750

75056

4120

-

151

Zadania zlecone

750

75056

4370

-

224

Zadania zlecone

750

75056

4170

1.985

-

Zadania zlecone

750

75095

4300

-

94

Zadania własne

750

75095

4440

94

-

Zadania własne

801

80113

4430

-

94

Zadania własne

801

80113

4440

94

-

Zadania własne

801

80106

4210

-

3.700

Zadania własne

801

80106

3020

3.700

-

Zadania własne

801

80110

4170

-

2.000

Zadania własne

801

80110

4300

2.000

-

Zadania własne

852

85212

4210

-

94

Zadania zlecone

852

85212

4440

94

-

Zadania zlecone

852

85219

4410

-

967

Zadania własne

852

85219

4440

967

-

Zadania własne

852

85278

3110

5.000

-

Zadania zlecone

854

85401

4410

-

500

Zadania własne

854

85401

4300

500

-

Zadania własne

900

90001

4260

-

600

Zadania własne

900

90001

4170

600

-

Zadania własne

RAZEM

17.819

12.819

Wójt Gminy Klukowo


Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19/2011
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 30 września 2011 r.

Objaśnienia do zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

1) Zwiększenie i zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetowych:

a) Brakuje środków w punktach przedszkolnych w kwocie 3.700 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich - pokryć z zakupu materiałów,

b) Brakuje środków w Gimnazjum w kwocie 2.000 zł na usługi - pokryć z wynagrodzeń bezosobowych,

c) W adminstracji samorządowej brakuje środków w kwocie 2.785 zł jako odpis na fśs - pokryć z podatku VAT, który w roku bieżącym nie będzie wykorzystany.

d) W adminstracji samorządowej - pozostałej działalności brakuje środków w kwocie 94 zł jako odpis na fśs - pokryć z usług,

e) W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej brakuje środków w kwocie 1.061 zł jako odpis na fśs - pokryć z zakupu materiałów i delegacji,

f) W rozdziale dowożenie dzieci brakuje środków w kwocie 94 zł jako odpis na fśs - pokryć z różnych wydatków,

g) W rozdziale świetlice szkolne brakuje kwoty 500 zł na usługi natomiast niewykorzystane będą środki na delegacjach służbowych,

h) W rozdziale spis powszechny brakuje środków w kwocie 1.985 zł na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych - pokryć z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składek ZUS

i) W Dziale gospodarka ściekowa i ochrona wód brakuje środków w kwocie 600 zł na wynagrodzenia bezosobowe natomiast będą niewykorzystane środki na zakupie energii,

j) Zwiększono dotacje w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 roku w wyniku deszczy nawalnych.

Wójt Gminy Klukowo


Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-10-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe