Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 45/11 Wójta Gminy Łomża

z dnia 30 września 2011r.

w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów na zadnia zlecone o kwotę 15 424 zł, w tym:

1) Dział 751 rozdział 75108 § 2010 - 15 424 zł /dotacja na sfinansowanie wyborów do Sejmu i Senatu/

§ 2. Zwiększyć plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 15 424 zł, w tym:

1) Dział 751 rozdział 75108 § 4170 - 9 124 zł

2) Dział 751 rozdział 75108 § 4210 - 1 300 zł

3) Dział 751 rozdział 75108 § 4300 - 4 000 zł

4) Dział 751 rozdział 75108 § 4410 - 1 000 zł

- Ogółem: 15 424 zł

§ 3. Dokonać zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na zadania własne:

1. Zmniejszenia:

1) Dział 600 rozdział 60016 § 4210 - 2 540 zł

2) Dział 758 rozdział 75818 § 4810 - 10 000 zł

3) Dział 801 rozdział 80101 § 2590 - 5 200 zł

4) Dział 801 rozdział 80101 § 4210 - 1 000 zł

5) Dział 801 rozdział 80101 § 4240 - 2 401 zł

6) Dział 801 rozdział 80101 § 4280 - 400 zł

7) Dział 801 rozdział 80101 § 4410 - 13 zł

8) Dział 801 rozdział 80101 § 4430 - 150 zł

9) Dział 801 rozdział 80110 § 4300 - 5 000 zł

10) Dział 801 rozdział 80113 § 4210 - 1 000 zł

11) Dział 801 rozdział 80114 § 4300 - 10 zł

12) Dział 801 rozdział 80114 § 4370 - 600 zł

13) Dział 801 rozdział 80146 § 4300 - 607 zł

14) Dział 854 rozdział 85401 § 4240 - 35 zł

15) Dział 852 rozdział 85212 § 4040 - 960 zł

16) Dział 852 rozdział 85212 § 4270 - 400 zł

17) Dział 852 rozdział 85212 § 4280 - 117 zł

18) Dział 852 rozdział 85212 § 4410 - 353 zł

19) Dział 852 rozdział 85219 § 4270 - 500 zł

20) Dział 852 rozdział 85219 § 4440 - 536 zł

- Ogółem: 31 822 zł

2. Zwiększenia:

1) Dział 600 rozdział 60016 § 4590 - 2 540 zł

2) Dział 750 rozdział 75023 § 4300 - 10 000 zł

3) Dział 801 rozdział 80101 § 4270 - 150 zł

4) Dział 801 rozdział 80101 § 4300 - 2 000 zł

5) Dział 801 rozdział 80101 § 4430 - 13 zł

6) Dział 801 rozdział 80103 § 2590 - 5 200 zł

7) Dział 801 rozdział 80103 § 4210 - 1 801 zł

8) Dział 801 rozdział 80110 § 4260 - 5 000 zł

9) Dział 801 rozdział 80113 § 4270 - 900 zł

10) Dział 801 rozdział 80113 § 4280 - 100 zł

11) Dział 801 rozdział 80114 § 4280 - 10 zł

12) Dział 801 rozdział 80146 § 4210 - 607 zł

13) Dział 801 rozdział 80195 § 4210 - 600 zł

14) Dział 854 rozdział 85401 § 4280 - 35 zł

15) Dział 852 rozdział 85212 § 4440 - 377 zł

16) Dział 852 rozdział 85212 § 4700 - 683 zł

17) Dział 852 rozdział 85219 § 4280 - 57 zł

18) Dział 852 rozdział 85219 § 4300 - 1 047 zł

19) Dział 852 rozdział 85219 § 4370 - 700 zł

20) Dział 852 rozdział 85295 § 4300 - 2

- Ogółem: 31 822 zł

§ 4. Dokonać zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na zadania zlecone:

1. Zmniejszenia:

1) Dział 750 rozdział 75056 § 4110 - 1 864,16 zł

2) Dział 750 rozdział 75056 § 4120 - 274,40 zł

- Ogółem: 2 138,56 zł

2. Zwiększenia:

1) Dział 750 rozdział 75056 § 3020 - 1 738,56 zł

2) Dział 750 rozdział 75056 § 4360 - 400 zł

- Ogółem: 2 138,56 zł

§ 5. Plan budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 23 739 113,90 zł, w tym: bieżące 22 001 752,90 zł

2. Wydatki ogółem - 28 290 707,90 zł w tym: bieżące 21 919 981,90 zł

§ 6. O wprowadzeniu powyższych zmian należy poinformować Radę Gminy na najbliższej sesji.

§ 7. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Jacek Albin Nowakowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-10-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe