Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/56/11 Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 30 września 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach

Tekst pierwotny

Na podstawie art.62 ust.1 ustawy z dnia 7września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) w związku z uchwałami: Nr XVIII/92/08 Rady Powiatu, z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Stawiskach, Nr XXXVIII/196/10 Rady Powiatu z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie likwidacji technikum w Stawiskach, Nr XXXVIII/197/10 Rady Powiatu, z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie likwidacji Technikum dla Dorosłych w Stawiskach, Nr XXXVIII/198/10 Rady Powiatu, z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Stawiskach, Nr XXXVIII/199/10 Rady Powiatu, z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach, ul. Smolniki 1 i szkół wchodzących w skład tego zespołu i Nr VII/39/11 Rady Powiatu, z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Stawiskach, Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIX/226/02 Rady Powiatu Kolneńskiego, z dnia 4 marca 2002r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach (Dz.Urz.Woj.Podl.Nr9,poz.203 i Nr15,poz.369 oraz Dz.Urz. z 2008r. Nr 177,poz.1739) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1, ust.2 otrzymuje brzmienie:

" 2. W skład Zespołu wchodzą:

1) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Stawiskach,

2) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Stawiskach,

3) Szkoła Policealna dla Dorosłych w Stawiskach.",

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

"§2. Siedziba Zespołu i szkół wchodzących w jego skład mieści się w Stawiskach, przy ul Polowej 26."

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Marian Niesłuchowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-10-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe