Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/83/2011 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 15 września 2011r.

w sprawie zmian do Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Supraśl

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) w związku z art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 i art. 54, ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 182, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 , Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz.1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) - uchwala się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Supraśl, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVII/263/09 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Supraśl, wprowadza się następujące zmiany:

1) §3 ust. 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie: "1. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły Burmistrz Supraśla "

2) uchyla się §3 ust. 2 Regulaminu,

3) uchyla się § 6 ust. 1, 2 i 3 Regulaminu,

4) uchyla się §9 ust. 3, 6,7,8 i 12 Regulaminu,

5) uchyla się §21 Regulaminu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Wojciech Fiłonowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-10-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe