Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/47/11 Rady Gminy Hajnówka

z dnia 25 sierpnia 2011r.

w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka "Kraina Radosnych Maluchów"

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz.146 i Nr 106 poz.675; z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz .679, Nr 134 poz. 777)oraz art. 5 ust. 5 oraz art. 14a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273 poz.2703 i Nr 281 poz. 2781; z 2005r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400 i Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532 i Nr 227 poz. 1658; z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280 i Nr 181 poz. 1292; z 2008 r. Nr 70 poz.416, Nr 145 poz.917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618; z 2009r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241 i Nr 219 poz. 1705; z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857 i Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654) w związku z § 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080) Rada Gminy Hajnówka uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się z dniem 1 września 2011 r. Punkt Przedszkolny w Gminie Hajnówka - "Kraina Radosnych Maluchów" przy Szkole Podstawowej w Dubinach, współfinansowany ze środków unijnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetowych Gminy Hajnówka.

§ 2. Organizację Punktu Przedszkolnego, o którym mowa w § 1, określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójt Gminy Hajnówka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady


Wiesław Józef Komarewski


Załącznik do Uchwały Nr X/47/11
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W GMINIE HAJNÓWKA "KRAINA RADOSNYCH MALUCHÓW" PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W DUBINACH

§ 1. Punkt przedszkolny nosi nazwę: "Kraina Radosnych Maluchów" Punkt Przedszkolny w Gminie Hajnówka z siedzibą w Szkole Podstawowej w Dubinach ul. Główna 1 B, zwany dalej Punktem Przedszkolnym.

§ 2. Organem prowadzącym Punkt Przedszkolny jest Gmina Hajnówka.

§ 3. Punktem Przedszkolnym kieruje Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Dubinach.

§ 4. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubinach jest pracodawcą nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania przedszkolnego zatrudnianych zgodnie z odrębnymi przepisami oświatowymi. Również zatrudnia na umowy zlecenia specjalistów do prowadzenia zajęć dodatkowych oraz innych pracowników.

§ 5. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubinach jest odpowiedzialny za organizację i nadzór pedagogiczny Punktu Przedszkolnego.

§ 6. Obsługę administracyjno - finansową Punktu Przedszkolnego sprawuje Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Gminie Hajnówka.

§ 7. 1. Punkt Przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Głównym celem Punktu Przedszkolnego jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3-5 lat z terenu gminy wiejskiej i wyrównanie szans edukacyjnych dzieci pochodzących ze środowisk wiejskich.

2. Celem Punktu Przedszkolnego w szczególności, jest:

1) wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym;

2) wyzwalanie w dzieciach podstawy twórczej, zdolnej do interpretowania, przekształcania otaczającej rzeczywistości;

3) zapewnienie dzieciom opieki, wychowania i nauczania w atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa, tolerancji i poczucia własnej wartości;

4) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole, poprzez stwarzanie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcia "gotowości szkolnej";

5) pomoc i wspieranie rodziców w wychowaniu i opiece nad dziećmi

6) utrzymanie optymalnych warunków rozwoju dziecka.

3. Do zadań Punktu Przedszkolnego, należy:

1) kształtowanie i rozwijanie aktywności twórczej dziecka w zakresie twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej;

2) stworzenie dziecku warunków umożliwiających mu nabywanie umiejętności poznawczych, poprzez odkrywanie i badanie;

3) wspomaganie w odnajdywaniu przez dziecko swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie;

4) rozwijanie u dziecka takich cech charakteru jak samodzielność i poczucie odpowiedzialności, życzliwości i uczciwości;

5) ukierunkowanie rozwoju dziecka w oparciu o jego indywidualne możliwości rozwojowe;

6) prowadzenie działalności diagnostycznej w zakresie rozwoju wychowanków.

4. Punkt realizuje swoje cele i zadania, we współpracy z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka.

§ 8. 1. Zajęcia w punkcie prowadzone są w dni pracy szkoły, od poniedziałku do piątku.

2. Dzienny wymiar godzin zajęć wynosi 10 godzin w tym wymiar zajęć przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wynosi 5 godzin.

§ 9. 1. Punkt przedszkolny przyjmuje dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Gminy Hajnówka.

2. W punkcie tworzy się 2 grupy przedszkolne, które nie mogą przekroczyć 15 wychowanków.

3. Rekrutacja na dany rok do Punktu Przedszkolnego odbywa się w terminie określonym przez organ prowadzący, na zasadach powszechnej dostępności w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Hajnówce i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Hajnówce, Szkoły Podstawowej w Dubinach oraz Punktu Przedszkolnego. Ponadto poprzez przesłanie informacji wraz z formularzem rekrutacyjnym listownie do wszystkich rodziców dzieci w wieku 3-5 letnich zameldowanych na terenie gminy.

4. Wnioski o przyjęcie dziecka do Punktu będą wydawane i przyjmowane przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dubinach, w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 kwietnia każdego roku.

5. W miarę wolnych miejsc, dzieci są przyjmowane do Punktu Przedszkolnego przez cały rok szkolny.

6. Do Punktu Przedszkolnego przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pozostałe dzieci według kolejnosci zgłoszenia.

§ 10. 1. Podstawowym prawem wychowanka uczęszczającego do Punktu Przedszkolnego jest poszanowanie jego godności osobistej i korzystanie z pełnej oferty wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej.

2. W szczególności wychowanek ma prawo, do:

1) udziału w zajęciach;

2) serdecznej, życzliwej opieki ze strony wszystkich osób pracujących w Punkcie;

3) korzystania za zgodą rodziców z porady specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;

4) akceptacji jego osoby;

5) spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej;

6) pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i defektów rozwojowych.

3. Wychowanek ma obowiązek, odpowiednio do wieku i poziomu rozwoju, respektowania potrzeb innych osób, szanowania ich wolności i troszczenia się o swoje otoczenie.

4. W szczególności wychowanek, ma obowiązek:

1) zgodnie współpracować z innymi dziećmi i szanować odrębność każdego kolegi;

2) nie przeszkadzać w prowadzeniu zajęć;

3) nie niszczyć zabawek, pomocy edukacyjnych i mienia Punktu;

4) zdyscyplinowanego zgłaszania się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek.

5. W punkcie Przedszkolnym nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody rodziców (opiekunów prawnych), poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.

6. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków:

1) na wniosek rodziców,

2) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka powyżej 14 dni i braku kontaktu z rodzicami.

§ 11. 1. Dzieciom uczęszczającym do Punktu Przedszkolnego zapewnia się bezpieczeństwo i opiekę, poprzez:

1) powierzenie grupy opiece wykwalifikowanemu nauczycielowi oraz personelowi pomocniczemu szkoły;

2) korzystanie z pomocy rodziców lub innych osób upoważnionych przez rodziców, w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć, a szczególnie w czasie spacerów i wycieczek;

3) prowadzenie zajęć i zabaw na wyznaczonych terenach, ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci.

§ 12. 1. Rodzice zobowiązani są do osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z Punktu Przedszkolnego bądź pisemnie upoważnionej przez nich osoby.

2. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do Punktu i z Punktu w stronę domu, odpowiadają rodzice.

3. Dziecko nie będzie wydawane osobom wskazującym na spożycie przez nie alkoholu.

4. Dzieci należy przyprowadzać od godziny 6:30, a odbierać do godziny 16:30.

§ 13. 1. Na wniosek rodziców w Punkcie mogą być prowadzone odpłatnie dodatkowe zajęcia edukacyjne, które będą realizowane po godzinach realizacji podstawy programowej,

2. Dzieci mogą korzystać odpłatnie ze stołówki szkolnej.

§ 14. 1. Wychowankowie punktu przedszkolnego muszą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

2. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice za pośrednictwem punktu przedszkolnego.

§ 15. Zajęcia w punkcie prowadzone są na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.).

§ 16. Nauczyciel prowadzący zajęcia w Punkcie Przedszkolnym obowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje Punktu Przedszkolnego, a w szczególności:

1. współpracować z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających, w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale i uzyskania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, przez:

1) uzyskanie przez rodzica rzetelnej informacji od nauczyciela na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju podczas spotkań indywidualnych rodzica z nauczycielem,

2) organizowanie zajęć otwartych, wystaw prac,

3) organizowanie uroczystości przedszkolnych z udziałem rodziców,

4) organizowanie zebrań z rodzicami;

2. organizować i prowadzić proces wychowawczo-dydaktyczny w oparciu o zestaw programów uwzględniających:

1) podstawę programową,

2) miesięczne plany pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej,

3) wnioski wynikające z przeprowadzanych systematycznie własnych diagnoz,

4) obserwacje pedagogiczne;

3. współpracować ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną;

4. otaczać indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymywać kontakt z ich rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci, ustalenia form współpracy w działaniach wychowawczych wobec dzieci, włączenia ich w działalność punktu przedszkolnego;

5. prowadzić obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie dziecka i stymulowanie jego rozwoju w oparciu o zestaw zabaw, ćwiczeń i zadań stymulujących rozwój poszczególnych funkcji, dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka;

6. w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej przeprowadzać diagnozę gotowości do podjęcia przez nie nauki w szkole;

7. dokumentować obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 17. Opiekę nad dziećmi w trakcie zajęć dodatkowych sprawuje nauczyciel prowadzący te zajęcia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-10-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe