Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/58/2011 Rady Gminy Śniadowo

z dnia 29 września 2011r.

w sprawie utworzenia publicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych w innej formie niż przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne

Tekst pierwotny

Na podstawieart. 14a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 października 2011 roku tworzy się na terenie Gminy Śniadowo publiczną placówkę wychowania przedszkolnego w Śniadowie prowadzoną przez Gminę Śniadowo w formie Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Śniadowie.

2. Organizację Punktu Przedszkolnego, o którym mowa w ust.1 określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Nadzór pedagogiczny sprawować będzie dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Śniadowie, w którym umieszczony jest Punkt Przedszkolny.

§ 2. 1. Z dniem 1 października 2011 roku tworzy się na terenie Gminy Śniadowo publiczną placówkę wychowania przedszkolnego w Szczepankowie prowadzoną przez Gminę Śniadowo w formie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Szczepankowie.

2. Organizację Punktu Przedszkolnego, o którym mowa w ust.1 określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Nadzór pedagogiczny sprawować będzie dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczepankowie, w której umieszczony jest Punkt Przedszkolny.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 października 2011 r.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/58/2011
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 29 września 2011 r.

Organizacja Punktu Przedszkolnego
w Gminie Śniadowo przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Śniadowie

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Organem prowadzącym Punkt Przedszkolny jest Gmina Śniadowo

2. Punkt Przedszkolnyjest inną formą wychowania przedszkolnego dla dzieci wiejskich w wieku 3 - 4 lat.

3. Ustalona nazwa używana przez placówkę brzmi: Punkt Przedszkolny "Radosne Maluchy" w Śniadowie , w skrócie Punkt.

4. Adres Punktu: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Śniadowie; ul. Łomżyńska 29; 18-411 Śniadowo.

§ 2.

Punktdziała na podstawie:

1) umowy zawartej pomiędzy Gminą Śniadowo, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w sprawie realizacji projektu "Radosne Maluchy"w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .

2) Uchwały Rady Gminy Śniadowo Nr VII/58/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawieutworzenia publicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych w innej formie niżprzedszkola publiczne i oddziały przedszkolne

3) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1080, z późn. zm.).

§ 3. 1. Punkt jest ośrodkiem środowiskowym.

2. Zarządzanie i organizacja Punktu jest zgodna z zasadami zawartymi w projekcie opracowanym przez Gminę Śniadowo pt.: "RADOSNE MALUCHY" realizowanym w okresie od 1 października 2011r. do 30 czerwca 2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .

3. Punkt może wspierać finansowo lub rzeczowo Gmina i inni darczyńcy.

4. Uczestnictwo dzieci w zajęciach jest bezpłatne.

5. Zajęcia odpłatne mogą być organizowane na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub za pisemną ich zgodą.

6. Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe muszą posiadać stosowne kwalifikacje.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

§ 4. 1. Punkt realizuje cele i zadania określone w projekcie "RADOSNE MALUCHY".

2. Głównym celem Punktu jest zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju psychofizycznego w warunkach poszanowania ich godności i wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

3. Punktjest placówką przeznaczoną dla dzieci 3 - 4 letnich z terenu Gminy Śniadowo, również niepełnosprawnych i z deficytami rozwojowymi, jeżeli budynek i sale przedszkolne są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i dodatkowo zapewniona zostanie opieka osoby dorosłej posiadającej aktualną książeczkę zdrowia.

4. Punkt realizuje swoje cele i zadania we współpracy z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka.

5. Działalność wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza Punktuprowadzona jest zgodnie z przepisami prawa i zasadami pedagogiki.

6. Realizacja celów Punktu może być wspierana na warunkach uzgodnionych z Wójtem Gminy Śniadowo, przez osoby prawne i fizyczne oraz instytucje i organizacje.

7. Dzienny wymiar godzin pracy Punktu wynosi 9 godzin. Wymiar godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin.

Rozdział 3.
ORGANY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

§ 5.

Organami Punktu są: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Śniadowie.

§ 6.

Dyrektor:

1) sprawuje nadzór pedagogiczny nad Punktem,

2) zatrudnia nauczycieli pracujących w Punkcie oraz wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy,

3) opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Śniadowo arkusz organizacji Punktu na dany rok szkolny - na zasadach ogólnych zatwierdzania arkuszy organizacji szkół,

4) ponosi odpowiedzialność za prawidłowe gromadzenie i przechowywanie dokumentacji Punktu.

Rozdział 4.
PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI

§ 7.

Nauczyciel:

1) prowadzi pracę opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną. Odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa,

2) planuje własny rozwój zawodowy, systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

3) dba o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troszczy się o estetykę pomieszczeń,

4) współpracuje z rodzicami w zakresie wychowania i edukacji,

5) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

6) współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny i wspierającymi prawidłowy rozwój dziecka,

7) opracowuje oraz realizuje grupowe i indywidualne plany pracy i wychowania, uwzględniające potrzeby i możliwości dzieci.

Rozdział 5.
PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI

§ 8. 1. Podstawowym prawem wychowanka uczęszczającego do Punktu jest poszanowanie jego godności osobistej i korzystanie z pełnej oferty dydaktyczno-wychowawczo - opiekuńczej Punktu.

2. W szczególności wychowanek ma prawo do:

1) serdecznej, życzliwej opieki ze strony wszystkich osób zatrudnionych w Punkcie,

2) udziału w zajęciach,

3) korzystania z pomocy wszystkich specjalistów współpracujących z Punktem,

4) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

5) akceptacji jego osoby.

3. Dzieci uczęszczające do Punktu są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków, opłatę z tytułu tego ubezpieczenia uiszczają rodzice lub prawni opiekunowie.

4. Wychowanek ma obowiązek, odpowiednio do wieku i poziomu rozwoju, respektowania potrzeb innych osób, poszanowania ich wolności i troszczenia się o swoje otoczenie.

5. Organ prowadzący Punkt, na wniosek nauczyciela pracującego w Punkcie może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku, gdy nie uczęszcza ono na zajęcia przez okres 2 tygodni, a rodzice nie zgłaszają przyczyny nieobecności dziecka.

Rozdział 6.
PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

§ 9. 1. Rodzice mają prawo do:

1) uzyskiwania rzetelnej informacji dotyczącej ich dziecka,

2) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli oraz specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doboru metod udzielania dziecku pomocy,

3) uzyskania wsparcia od nauczycieli i współpracujących z nim specjalistów,

4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi informacji i wniosków dotyczących pracy Punktu,

5) uczestniczenia w zajęciach organizowanych w Punkcie.

2. Rodzice mają obowiązek:

1) informowania o przyczynach nieobecności dziecka w Punkcie, niezwłoczne zawiadamianie o chorobach, zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

2) współdziałania z nauczycielem pracującym w Punkcie w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju,

3) przestrzegania zasad zawartych w niniejszej Organizacji Punktu.

3. Warunki przyprowadzania dzieci i odbierania ich z Punktu:

1) dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane punktualnie przez rodziców, prawnych opiekunów lub pełnoletnie upoważnione osoby,

2) za bezpieczeństwo dziecka w drodze do Punktu i z Punktu odpowiadają osoby przyprowadzające i odbierające dzieci,

3) dziecko przyprowadzone do Punktu powinno być przekazane bezpośrednio pod opiekę nauczyciela, a po zajęciach odebrane od nauczyciela,

4) osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą mogły odebrać dziecka z Punktu,

5) w przypadku nie wywiązania się rodziców (prawnych opiekunów) z obowiązku punktualnego odebrania dziecka z Punktu, nauczyciel winien skontaktować się z nimi telefonicznie, a w przypadku braku możliwości takiego kontaktu, zawiadomić Policję,

Rozdział 7.
ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

§ 10. 1. Punkt Przedszkolny prowadzi oddział przedszkolny złożony z grupy dziecięcej mieszanej wiekowo.

2. Do grupy przyjmowane są dzieci w wieku 3 - 4 lat.

3. Grupa przedszkolna nie może przekraczać 10 wychowanków.

4. Opiekę nad dziećmi sprawuje co najmniej jeden nauczyciel.

5. Punkt Przedszkolny korzysta z pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Śniadowie.

6. Punkt Przedszkolny prowadzi żywienie, które jest bezpłatne.

§ 11. 1. Punkt funkcjonuje przez cały rok. Przerwa wakacyjna trwa od 01.07 do 31.08 - pozostałe przerwy są zgodne z organizacją roku szkolnego.

2. Czas pracy nauczyciela z dziećmi wynosi nie mniej niż 25 godzin tygodniowo.

3. Godzina zajęć z dziećmi trwa 60 minut.

§ 12. 1. Zarządzanie i organizacja Punktu jest zgodna z zasadami zawartymi w projekcie "RADOSNE MALUCHY".

2. Punkt prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Obsługę finansową Punktu prowadzi Urząd Gminy w Śniadowie.

Rozdział 8.
ZASADY I KRYTERIA PRZYJĘĆ DZIECI DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

§ 13. 1. Punkt przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. Do Punktu przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 4 lat.

3. Dzieci przyjmowane są do Punktu na podstawie karty zgłoszenia dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego lub z deficytami rozwojowymi dodatkowo z opinią poradni specjalistycznej lub orzeczeniem lekarskim.

4. Termin składania kart ustala Wójt Gminy Śniadowo.

5. W pierwszej kolejności przyjmowane są:

1) dzieci, u których w rodzinie jest niski dochód na jednego członka,

2) dzieci rodzica samotnie wychowującego,

3) dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów,

4) dzieci, których rodzeństwo ma orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

5) dzieci, które, jako dzieci trzyletnie, wcześniej zostały zakwalifikowane do Projektu,

6) dzieci, które posiadają dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 14 roku życia,

7) dzieci, których oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują lub studiują w trybie dziennym,

8) dzieci, których rodzeństwo kontynuuje edukację w placówce oświatowej, w której utworzono Punkt Przedszkolny.

6. Do Punktu mogą być przyjmowane dzieci w ciągu roku szkolnego w zależności od liczby wolnych miejsc.

7. Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo odwołania na piśmie w ciągu 7 dni do Wójta Gminy Śniadowo w przypadku odmowy przyjęcia dziecka do Punktu.

Rozdział 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14.

"Organizacja Punktu" obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności - dzieci, rodziców, nauczycieli i pozostałych pracowników.

§ 15.

Przed zmianą "Organizacji Punktu" Wójt Gminy Śniadowo powinien zasięgnąć opinii organów

Punktu.

§ 16.

"Organizacja Punktu Przedszkolnego" jest udostępniana każdemu zainteresowanemu rodzicowi

(opiekunowi prawnemu).

§ 17.

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Punkcie nie mogą być sprzeczne z

postanowieniami "Organizacji Punktu Przedszkolnego".

§ 18.

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Punktu określają odrębne przepisy.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/58/2011
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 29 września 2011 r.

Organizacja Punktu Przedszkolnego
w Gminie Śniadowo przy Szkole Podstawowej w Szczepankowie

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Organem prowadzącym Punkt Przedszkolny jest Gmina Śniadowo

2. Punkt Przedszkolnyjest inną formą wychowania przedszkolnego dla dzieci wiejskich w wieku 3 - 4 lat.

3. Ustalona nazwa używana przez placówkę brzmi: Punkt Przedszkolny "Radosne Maluchy" w Szczepankowie , w skrócie Punkt.

4. Adres Punktu: Szkoła Podstawowa w Szczepankowie; Szczepankowo 20; 18-411 Śniadowo.

§ 2.

Punkt Przedszkolnydziała na podstawie:

1) umowy zawartej pomiędzy Gminą Śniadowo, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w sprawie realizacji projektu "Radosne Maluchy"w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,

2) Uchwały Rady Gminy Śniadowo Nr VII/58/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawieutworzenia publicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych w innej formie niżprzedszkola publiczne i oddziały przedszkolne,

3) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Z 2010 r. Nr 161, poz. 1080, z późn. zm.).

§ 3. 1. Punkt w Szczepankowie jest ośrodkiem środowiskowym.

2. Zarządzanie i organizacja Punktu jest zgodna z zasadami zawartymi w projekcie opracowanym przez Gminę Śniadowo pt.: "RADOSNE MALUCHY" realizowanym w okresie od 1 października 2011 r. do 30 czerwca 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .

3. Punktmoże wspierać finansowo lub rzeczowo Gmina i inni darczyńcy.

4. Uczestnictwo dzieci w zajęciach jest bezpłatne.

5. Zajęcia odpłatne mogą być organizowane na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub za pisemną ich zgodą.

6. Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe muszą posiadać stosowne kwalifikacje.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

§ 4. 1. Punkt realizuje cele i zadania określone w projekcie "RADOSNE MALUCHY".

2. Głównym celem Punktu jest zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju psychofizycznego w warunkach poszanowania ich godności i wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

3. Punktjest placówką przeznaczoną dla dzieci 3 - 4 letnich z terenu Gminy Śniadowo, również niepełnosprawnych i z deficytami rozwojowymi, jeżeli budynek i sale przedszkolne są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i dodatkowo zapewniona zostanie opieka osoby dorosłej posiadającej aktualną książeczkę zdrowia.

4. Punkt realizuje swoje cele i zadania we współpracy z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka.

5. Działalność wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza Punktuprowadzona jest zgodnie z przepisami prawa i zasadami pedagogiki.

6. Realizacja celów Punktu może być wspierana na warunkach uzgodnionych z Wójtem Gminy Śniadowo, przez osoby prawne i fizyczne oraz instytucje i organizacje.

7. Dzienny wymiar godzin pracy Punktu wynosi 5 godzin. Wymiar godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin.

Rozdział 3.
ORGANY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

§ 5.

Organami Punktu Przedszkolnego są: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczepankowie.

§ 6.

Dyrektor:

1) Sprawuje nadzór pedagogiczny nad Punktem,

2) Zatrudnia nauczycieli pracujących w Punkcie oraz wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy,

3) Opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Śniadowo arkusz organizacji Punktu na dany rok szkolny - na zasadach ogólnych zatwierdzania arkuszy organizacji szkół,

4) Ponosi odpowiedzialność za prawidłowe gromadzenie i przechowywanie dokumentacji Punktu.

Rozdział 4.
PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI

§ 7.

Nauczyciel:

1) prowadzi pracę opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną. Odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa,

2) planuje własny rozwój zawodowy, systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

3) dba o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troszczy się o estetykę pomieszczeń,

4) współpracuje z rodzicami w zakresie wychowania i edukacji,

5) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

6) współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny i wspierającymi prawidłowy rozwój dziecka,

7) opracowuje oraz realizuje grupowe i indywidualne plany pracy i wychowania, uwzględniające potrzeby i możliwości dzieci.

Rozdział 5.
PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI

§ 8. 1. Podstawowym prawem wychowanka uczęszczającego do Punktu jest poszanowanie jego godności osobistej i korzystanie z pełnej oferty dydaktyczno-wychowawczo - opiekuńczej Punktu Przedszkolnego.

2. W szczególności wychowanek ma prawo do:

1) serdecznej, życzliwej opieki ze strony wszystkich osób zatrudnionych w Punkcie,

2) udziału w zajęciach,

3) korzystania z pomocy wszystkich specjalistów współpracujących z Punktem,

4) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

5) akceptacji jego osoby,

3. Dzieci uczęszczające do Punktu są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków, opłatę z tytułu tego ubezpieczenia uiszczają rodzice lub prawni opiekunowie.

4. Wychowanek ma obowiązek, odpowiednio do wieku i poziomu rozwoju, respektowania potrzeb innych osób, poszanowania ich wolności i troszczenia się o swoje otoczenie.

5. Organ prowadzący Punkt, na wniosek nauczyciela pracującego w Punkcie może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku, gdy nie uczęszcza ono na zajęcia przez okres 2 tygodni, a rodzice nie zgłaszają przyczyny nieobecności dziecka.

Rozdział 6.
PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

§ 9. 1. Rodzice mają prawo do:

1) uzyskiwania rzetelnej informacji dotyczącej ich dziecka,

2) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli oraz specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doboru metod udzielania dziecku pomocy,

3) uzyskania wsparcia od nauczycieli i współpracujących z nim specjalistów,

4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi informacji i wniosków dotyczących pracy Punktu.

5) uczestniczenia w zajęciach organizowanych w Punkcie.

2. Rodzice mają obowiązek:

1) informowania o przyczynach nieobecności dziecka w Punkcie, niezwłocznego zawiadamiania o chorobach, zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

2) współdziałania z nauczycielem pracującym w Punkcie w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju,

3) przestrzegania zasad zawartych w niniejszej Organizacji Punktu.

3. Warunki przyprowadzania dzieci i odbierania ich z Punktu:

1) dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane punktualnie przez rodziców, prawnych opiekunów lub pełnoletnie upoważnione osoby.

2) za bezpieczeństwo dziecka w drodze do Punktu i z Punktu odpowiadają osoby przyprowadzające i odbierające dzieci,

3) dziecko przyprowadzone do Punktu powinno być przekazane bezpośrednio pod opiekę nauczyciela, a po zajęciach odebrane od nauczyciela,

4) osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą mogły odebrać dziecka z Punktu,

5) w przypadku nie wywiązania się rodziców (prawnych opiekunów) z obowiązku punktualnego odebrania dziecka z Punktu, nauczyciel winien skontaktować się z nimi telefonicznie, a w przypadku braku możliwości takiego kontaktu, zawiadomić Policję,

Rozdział 7.
ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

§ 10. 1. Punkt prowadzi oddział przedszkolny złożony z grupy dziecięcej mieszanej wiekowo.

2. Do grupy przyjmowane są dzieci w wieku 3 - 4 lat.

3. Grupa przedszkolna nie może przekraczać 10 wychowanków.

4. Opiekę nad dziećmi sprawuje co najmniej jeden nauczyciel.

5. Punkt Przedszkolny korzysta z pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Szczepankowie.

6. Punkt Przedszkolny prowadzi żywienie, które jest bezpłatne.

§ 11. 1. Punkt funkcjonuje przez cały rok. Przerwa wakacyjna trwa od 01.07 do 31.08 - pozostałe przerwy są zgodne z organizacją roku szkolnego.

2. Czas pracy nauczyciela z dziećmi wynosi nie mniej niż 25 godzin tygodniowo.

3. Godzina zajęć z dziećmi trwa 60 minut.

§ 12. 1. Zarządzanie i organizacja Punktu jest zgodna z zasadami zawartymi w projekcie "RADOSNE MALUCHY".

2. Punkt prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Obsługę finansową Punktu prowadzi Urząd Gminy w Śniadowie.

Rozdział 8.
ZASADY I KRYTERIA PRZYJĘĆ DZIECI DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

§ 13. 1. Punkt przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. Do Punktu przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 4 lat.

3. Dzieci przyjmowane są do Punktu na podstawie karty zgłoszenia dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego lub z deficytami rozwojowymi dodatkowo z opinią poradni specjalistycznej lub orzeczeniem lekarskim.

4. Termin składania kart ustala Wójt Gminy Śniadowo.

5. W pierwszej kolejności przyjmowane są:

1) dzieci, u których w rodzinie jest niski dochód na jednego członka,

2) dzieci rodzica samotnie wychowującego,

3) dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów,

4) dzieci, których rodzeństwo ma orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

5) dzieci, które, jako dzieci trzyletnie, wcześniej zostały zakwalifikowane do Projektu,

6) dzieci, które posiadają dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 14 roku życia,

7) dzieci, których oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują lub studiują w trybie dziennym,

8) dzieci, których rodzeństwo kontynuuje edukację w placówce oświatowej, w której utworzono Punkt Przedszkolny.

6. Do Punktu mogą być przyjmowane dzieci w ciągu roku szkolnego w zależności od liczby wolnych miejsc.

7. Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo odwołania na piśmie w ciągu 7 dni do Wójta Gminy Śniadowo w przypadku odmowy przyjęcia dziecka do Punktu.

Rozdział 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14.

"Organizacja Punktu" obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków

społeczności - dzieci, rodziców, nauczycieli i pozostałych pracowników.

§ 15.

Przed zmianą "Organizacji Punktu" Wójt Gminy Śniadowo powinien zasięgnąć opinii

organów Punktu.

§ 16.

"Organizacja Punktu Przedszkolnego" jest udostępniana każdemu zainteresowanemu rodzicowi

(opiekunowi prawnemu).

§ 17.

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Punkcie nie mogą być sprzeczne z

postanowieniami "Organizacji Punktu".

§ 18.

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Punktu określają odrębne przepisy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-10-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe