Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 68/X/11 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 4 października 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106 poz. 675 oraz z 2011r Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 21,poz. 113) oraz art. 6 ust. 2 pkt 4 i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 146 i Nr 125 poz. 842) Rada Gminy Wysokie Mazowieckie uchwala, co następuje:

§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, zwanego dalej "Zespołem".
§ 2. Uchwala się następujący tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu:
1) W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele podmiotów określonych w art. 9a ust. 3, 4 i 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
2) Członków Zespołu powołuje i odwołuje Wójt.
3) Odwołanie członka Zespołu następuje na uzasadniony wniosek:
a) podmiotu, który członek Zespołu reprezentuje,
b) Przewodniczącego Zespołu lub innego członka zespołu.
4) Odwołanie członka Zespołu skutkuje koniecznością powołania nowego członka Zespołu - przedstawiciela tego samego podmiotu, zgodnie z procedurą powołania określoną w pkt. 2.
§ 3. Określa się następujące warunki funkcjonowania Zespołu:
1) Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem a przedstawicielami podmiotów określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
2) Przewodniczący Zespołu jest wybierany na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
3) Przewodniczący Zespołu inicjuje, organizuje i kieruje pracami Zespołu, w szczególności:
a) reprezentuje Zespół w stosunku do innych organów i instytucji;
b) ustala przedmiot, terminy i miejsce posiedzeń Zespołu;
c) zwołuje posiedzenia Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu;
d) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;
e) wyznacza Sekretarza Zespołu;
f) powierza poszczególnym członkom Zespołu wykonanie określonych prac niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.
4) W razie nieobecności przewodniczącego Zespołu zastępstwo pełni wyznaczony przez niego członek Zespołu.
§ 4. 1. Stanowiska, opinie wnioski, uchwały podejmowane przez Zespół zapadają zwykłą większością głosów i sporządzane są poprzez zapis w protokole posiedzenia lub w formie odrębnego dokumentu.
2. W przypadku nieosiągnięcia większości głosów, o której mowa w ust. 1 decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
§ 5. 1. Skład grupy roboczej, o której mowa w art. 9a ust. 10 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ustalany jest przez Przewodniczącego Zespołu w uzgodnieniu z członkami Zespołu.
2. W skład grup roboczych mogą wchodzić członkowie Zespołu.
§ 6. Zespół może wykonywać zadania grupy roboczej.
§ 7. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wysokie Mazowieckie.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Antoni Brzozowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-10-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe