Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 73/X/11 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 4 października 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania planu sieci publicznych gimnazjów oraz określenia granic obwodów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759 z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679 i Nr 134, poz.777.) i art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320 i Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011r. Nr 106, poz.622, Nr 112, poz.654.) Rada Gminy Wysokie Mazowieckie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 37/VI/99 Rady Gminy w Wysokiem Mazowieckiem w sprawie ustalania sieci publicznych gimnazjów oraz określenia granic obwodów ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 17, poz.265) załącznik Nr 2 Granice obwodu Publicznego Gimnazjum w Gminie Wysokie Mazowieckie otrzymuje brzmienie: "Do obwodu Publicznego Gimnazjum w Jabłonce Kościelnej należą: Jabłonka Kościelna, Jabłonka - Świerczewo, Tybory - Trzcianka, Tybory - Kamianka, Tybory - Misztale, Tybory - Wólka, Miodusy - Litwa, Faszcze, Rębiszewo - Studzianki, Miodusy Wielkie, Miodusy - Stasiowięta, Miodusy - Stok, Wólka Duża, Wólka Mała, Tybory - Olszewo, Tybory - Jeziernia, Tybory - Żochy, Bujny - Biszewo, Nowa Ruś, Sokoły - Jaźwiny, Stara Ruś."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wysokie Mazowieckie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Antoni Brzozowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-10-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe