Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 3 października 2011r.

w sprawie powierzenia Gminie Suraż zarządzania drogą powiatową Nr 1518B Turośń Kościelna - Borowskie Gziki - Kowale - Suraż na odcinku obejmującym skrzyżowanie z drogą gminną Nr 106625B w miejscowości Kowale, na czas przygotowania i realizacji inwestycji pn: "Przebudowa drogi gminnej Nr 106625B w m. Kowale wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1518B o łącznej długości 470,58mb"

Tekst pierwotny

Zawarte w dniu 3.10.2011 w Białymstoku pomiędzy:

Powiatem Białostockim - reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Białostockiego w osobach:

a) Wiesław Pusz - Starosta Powiatu Białostockiego

b) Jolanta Den - Wicestarosta Powiatu Białostockiego

zwanym dalej "Przekazującym"

a Gminą Suraż - reprezentowaną przez: Sławomira Halickiego - Burmistrza Suraża, zwaną dalej "Przejmującym"

Na podstawie art. 19 ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 ze zm.), art. 5 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) art. 8 ust.2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591) oraz Uchwały Nr X/81/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 15 września 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Suraż zarządzania odcinkiem drogi powiatowej położonej na terenie tej gminy i Uchwały Nr X/59/ll Rady Miejskiej w Surażu z dnia 23 września 2011 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Suraż zarządzania drogą powiatową, strony zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1. Przekazujący powierza a Przejmujący przejmuje w pełnym zakresie prawa i obowiązki zarządcy drogi oraz zarządu drogi powiatowej Nr 1518B Turośń Kościelna -Borowskie Gziki - Kowale - Suraż na odcinku obejmującym skrzyżowanie z drogą gminną Nr 106625B w miejscowości Kowale wynikające z ustawy o drogach publicznych - w szczególności z art. 20, 21, 22, 39, 40, 42 a także przepisów wykonawczych i innych obowiązujących w drogownictwie.

§ 2. 1. Zarząd Powiatu Białostockiego oświadcza, że jest zarządcą drogi dla drogi powiatowej Nr 1518B.

2. Zarząd Powiatu Białostockiego zezwala Burmistrzowi Suraża na dysponowanie pasem drogowym w granicach objętych zakresem robót.

3. Zarząd Powiatu uczestniczy w realizacji porozumienia za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku wykonującego obowiązki zarządcy drogi.

§ 3. Porozumienie zostaje zawarte na czas realizacji projektu nie dłużej niż do dnia 31.12.2012r.

§ 4. 1. Strony mogą wcześniej rozwiązać porozumienie ze względu na brak środków finansowych.

2. W razie naruszenia prawa lub postanowień porozumienia przez Przejmującego, Przekazujący może od niego odstąpić ze skutkiem natychmiastowym.

§ 5. Strony oświadczają, że wyłaniające się w czasie realizacji zadania bieżące problemy i wątpliwości z nim związane, będą rozstrzygane na zasadzie wzajemnego porozumienia i w formie pisemnej.

§ 6. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o drogach publicznych.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego po 1 dla każdej ze stron oraz 2 dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Suraża


Sławomir Halicki

Starosta Powiatu Białostockiego


Wiesław Pusz


Wicestarosta Powiatu Białostockiego


Jolanta Den

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-10-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe