Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 2 Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 29 września 2011r.

w sprawie przekazania między zarządcami dróg zarządzania drogą powiatową nr 1552B na odcinku istniejącej nawierzchni brukowcowej w m. Rogowo

Tekst pierwotny

do porozumienia zawartego w dniu 16.06.2008 r. w Białymstoku pomiędzy Powiatem Białostockim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Białostockiego w osobach:

1/ Pan Wiesław Pusz - Starosta Powiatu Białostockiego

2/ Pan Robert Wardziński - Członek Zarządu Powiatu Białostockiego

zwanym dalej "Przekazującym"

a Gminą Choroszcz reprezentowaną przez Burmistrza Choroszczy:

1/ Jerzego Ułanowicza

zwaną dalej "Przejmującym"

§ 1. 1/ § 2 umowy otrzymuje brzmienie:

"W związku z przekazaniem funkcji zarządcy i zarządu drogi o której mowa w § 1 -

- Przekazujący przekaże Gminie Choroszcz środki finansowe w wysokości:

-100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) w roku 2008,

-230.000 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych) w roku 2011, z przeznaczeniem na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1552B Choroszcz (Al. Niepodległości, ul. Sienkiewicza, Branickiego, Dominikańska, Piaskowa) - Ruszczany - Rogówek - Rogowo - Pańki - droga 1535B na odcinku istniejącej nawierzchni brukowcowej w m. Rogowo", która zostanie wykonana zgodnie z dokumentacją projektową: Przebudowa drogi powiatowej nr 1552B na odcinku przejścia przez miejscowości Rogowo i Rogowo Majątek, gmina Choroszcz, na działkach o nr ew. 282/1, 308, 282/2, 92 opracowaną przez projektanta mgr inż. Tomasza Borowika - upr. nr PDL/0081/POOD/06."

§ 2. Pozostałe warunki Porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks niniejszy obowiązuje z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Starosta Powiatu Białostockiego


Wiesław Pusz


Członek Zarządu


Robert Wardziński

Burmistrz Choroszczy


Jerzy Ułanowicz


Skarbnik


Joanna Kunikowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-10-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe