reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 75.2011 Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 30 września 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726) oraz Uchwały Nr IV/23/11 Rady Gminy Szypliszki z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2011, wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2011 rok

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 1, (stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia ):

- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 103 770 zł

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 103 770 zł

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 12 456 137 zł z tego:

- dochody bieżące 11 019 957 zł

- dochody majątkowe 1 436 180 zł

2) Plan wydatków ogółem 13 093 916 zł z tego:

- na wydatki bieżące 10 882 016 zł

- na wydatki majątkowe 2 211 900 zł

§ 3. Ustala się transzę pożyczki (umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ) z dochodów budżetu Gminy w 2011 r. w wysokości 919.441 zł zaciągniętą w roku 2010 na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej na zadanie pod nazwą: "Budowa wodociągu na terenie miejscowości: Kaletnik, Dębowo, Polule, Słobódka, Żyrwiny, Romaniuki, Aleksandrówka, Zaboryszki").

§ 3a. Deficyt budżetu po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 3 niniejszej uchwały wyniesie 1.557.220 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

§ 4. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 75.2011
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 30 września 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2011 rok

Tabela Nr 1

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

535 960,00

0,00

535 960,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

535 960,00

0,00

535 960,00

4300

Zakup usług pozostałych

160 260,00

- 3 900,00

156 360,00

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

900,00

3 900,00

4 800,00

750

Administracja publiczna

1 578 734,00

0,00

1 578 734,00

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

99 600,00

0,00

99 600,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000,00

- 600,00

400,00

4420

Podróże służbowe zagraniczne

0,00

600,00

600,00

75095

Pozostała działalność

82 946,00

0,00

82 946,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

45 700,00

- 3 200,00

42 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18 352,00

3 200,00

21 552,00

801

Oświata i wychowanie

4 457 336,00

0,00

4 457 336,00

80101

Szkoły podstawowe

3 025 483,00

44 897,00

3 070 380,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

126 900,00

- 17 065,00

109 835,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 466 491,00

82 307,00

1 548 798,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

184 141,00

- 195,00

183 946,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

263 150,00

6 763,00

269 913,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

47 000,00

- 707,00

46 293,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

109 752,00

- 9 458,00

100 294,00

4260

Zakup energii

40 500,00

- 3 495,00

37 005,00

4270

Zakup usług remontowych

32 600,00

- 6 000,00

26 600,00

4300

Zakup usług pozostałych

19 300,00

- 6 114,00

13 186,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

4 800,00

- 190,00

4 610,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

7 500,00

- 949,00

6 551,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

213 568,00

- 897,00

212 671,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

11 500,00

- 96,00

11 404,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

142 800,00

- 341,00

142 459,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

15 220,00

- 15,00

15 205,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

25 200,00

- 47,00

25 153,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

4 380,00

- 398,00

3 982,00

80110

Gimnazja

717 141,00

- 34 000,00

683 141,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

43 000,00

- 10 000,00

33 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

94 600,00

- 8 000,00

86 600,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

15 300,00

- 1 000,00

14 300,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

22 000,00

- 3 000,00

19 000,00

4260

Zakup energii

4 000,00

- 2 000,00

2 000,00

4270

Zakup usług remontowych

5 000,00

- 5 000,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

9 000,00

- 5 000,00

4 000,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

227 000,00

- 10 000,00

217 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

83 600,00

- 5 000,00

78 600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

98 938,00

- 5 000,00

93 938,00

Razem:

11 194 022,00

0,00

11 194 022,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 667 000,00

0,00

1 667 000,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 662 600,00

0,00

1 662 600,00

3110

Świadczenia społeczne

1 598 600,00

- 6 000,00

1 592 600,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

21 000,00

6 000,00

27 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 853,00

1 000,00

2 853,00

4300

Zakup usług pozostałych

8 000,00

- 1 000,00

7 000,00

Razem:

1 899 340,00

0,00

1 899 340,00

Wójt Gminy


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75.2011
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 30 września 2011 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy

Na wniosek dyrektorów szkół dokonuje się zmian- przeniesień w ramach działu 801- oświata i wychowanie.

Na wniosek kierownika GOPS dokonuje się zmian- przeniesień w ramach działu 802- pomoc społeczna.

Dokonuje się zmian w planie wydatków niezbędnych dla właściwej realizacji zadań Gminy.

Wójt Gminy


mgr inż. Mariusz Grygieńć

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

NGL Legal (NGL Wiater sp.k)

Nowoczesne doradztwo prawno-podatkowe dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama