reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 109/11 Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 7 października 2011r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i § 11 ust. 1 pkt 5 uchwały Nr IV/18/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na rok 2011 - zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie miasta na 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w budżecie miasta polegających na przeniesieniu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 600 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 600 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów wynosi ogółem 54 582 961 zł,

2) plan wydatków wynosi ogółem 56 158 961 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo


inż. Adam Kiełczewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 109/11
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 7 października 2011 r.

WYDATKI - zmniejszenia WYDATKI - zwiększenia

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

710

71004

4300

10 248

zadanie własne

710

71004

4170

10 248

zadanie własne

758

75818

4810

27 945

zadanie własne

801

80101

4010

9 498

zadanie własne

4110

1 446

zadanie własne

4120

234

zadanie własne

80104

4010

6 332

zadanie własne

4110

964

zadanie własne

4120

156

zadanie własne

80110

4010

7 915

zadanie własne

4110

1 205

zadanie własne

4120

195

zadanie własne

801

80101

4040

711

zadanie własne

801

80101

4280

1 000

zadanie własne

4360

789

zadanie własne

4410

500

zadanie własne

801

80146

4410

500

zadanie własne

801

80146

4700

500

zadanie własne

853

85395

4177

2 652

zadanie własne

853

85395

4307

2 652

zadanie własne

4179

468

zadanie własne

4309

468

zadanie własne

Razem

43 313

Razem

43 313

Objaśnienia zmian w budżecie:

1. W planie finansowym wydatków urzędu miasta dokonuje się następujących przesunięć:

1) kwotę 10 248 zł zabezpieczoną w rozdz. 71004 w § 4300 przesuwa się do § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe osoby fizycznej z tytułu wykonania umowy za wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Konopskiej, Sadowej i Piłsudskiego w Grajewie,

2) w rozdz. 85395 przesuwa się z § 4177 kwotę 2 652 zł do § 4307 oraz z § 4179 kwotę 468 zł do § 4309 w ramach realizowanego projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki p.t. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III" na wydatki związane z przeprowadzeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniów objętych projektem przez przedsiębiorcę.

2. Rozwiązuje się rezerwę celową przewidzianą w budżecie miasta na 2011 r. w kwocie 27 945 zł , rozdz. 75818 § 4810przeznaczoną na nagrody Burmistrza Miasta Grajewo dla nauczycieli według poniższego zestawienia:

1) rozdział 80101

SP Nr 1 - 3 166 § 4010

SP Nr 2 - 3 166 § 4010

SP Nr 4 - 3 166 § 4010

482 § 4110

482 § 4110

482 § 4110

78 § 4120

78 § 4120

78 § 4120

2) rozdział 80110

PG Nr 1 - 1 583 § 4010

PG Nr 2 - 3 166 § 4010

PG Nr 3 - 3 166 § 4010

241 § 4110

482 § 4110

482 § 4110

39 § 4120

78 § 4120

482 § 4110

3) rozdział 80104

PM Nr 1 - 1 583 § 4010

PM Nr 2 - 1 583 § 4010

PM Nr 4 - 1 583 § 4010

241 § 4110

241 § 4110

241 § 4110

39 § 4120

39 § 4120

39 § 4120

PM Nr 6 - 1 583 § 4010

241 § 4110

39 § 4120

3. W planie finansowym wydatków oświaty dokonuje się następujących przesunięć:

zmniejszenie:

zwiększenie:

1) SP Nr 2- rozdz.

80101 § 4040 711 zł

80101 § 4280 - 1 000 zł

80101 § 4360 789 zł

80101 § 4410 - 500 zł

na badania lekarskie i wyjazdy służbowe pracowników,

zmniejszenie:

zwiększenie:

2) PG Nr 2 - rozdz.

80146 § 4410 500 zł

80146 § 4700 - 500 zł

na szkolenia nauczycieli.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 109/11
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 7 października 2011 r.

DOCHODY - zwiększenia

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

751

75108

2010

15 600

Zadanie zlecone

852

85278

2010

5 000

Zadanie zlecone

Razem

20 600

Objaśnienia zmian w budżecie :

1. Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży Nr DŁM 3101-34-2/11 z 3 października 2011 r. zwiększa się dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2011 r. w dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu § 2010 o kwotę 15 600 zł.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 28.09.2011 r. - pismo Nr FB.II.3111.314.2011.MC zwiększa się w planie dochodów dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2011 r. w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85278 § 2010 o kwotę 5 000 zł.


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 109/11
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 7 października 2011 r.

WYDATKI - zwiększenia

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

751

75108

3030

15 600

Zadanie zlecone

852

85278

3110

5 000

Zadanie zlecone

Razem

20 600

Objaśnienia zmian w budżecie:

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 600 zł w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75108 § 3030 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

2. Zwiększa się plan wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85278 § 3110 o kwotę 5 000 zł przeznaczoną na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych (Dz. U. Nr 167, poz. 996).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Lech

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama