reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 88/11 Wójta Gminy Gródek

z dnia 7 października 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2011 r

Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675, 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887), w związku z § 12 pkt 4 Uchwały Nr IV/37/11 Rady Gminy Gródek z dnia 28 stycznia 2011 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek na rok 2011, zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

1. zwiększeniu planu dochodów o kwotę 12.000 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

bieżące razem:

42 000,00

0,00

0,00

42 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

bieżące razem:

12 521 247,00

0,00

0,00

12 521 247,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

78 656,00

0,00

0,00

78 656,00

majątkowe

majątkowe razem:

3 183 476,00

0,00

0,00

3 183 476,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 226 037,00

0,00

0,00

2 226 037,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

10 588,00

0,00

12 000,00

22 588,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

9 594,00

0,00

12 000,00

21 594,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

9 594,00

0,00

12 000,00

21 594,00

bieżące

1 622 797,00

0,00

12 000,00

1 634 797,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem:

17 369 520,00

0,00

12 000,00

17 381 520,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 304 693,00

0,00

0,00

2 304 693,00

2. zwiększeniu planu wydatków o kwotę 12.000 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

Rodzaj:Porozumienia z JST

Razem:

481 081,00

0,00

481 081,00

Rodzaj: Porozumienia

Razem:

24 400,00

0,00

24 400,00

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

58 800,00

0,00

58 800,00

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

58 800,00

0,00

58 800,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

100,00

60,00

160,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

10 000,00

- 60,00

9 940,00

Razem:

16 956 132,00

0,00

16 956 132,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

10 588,00

12 000,00

22 588,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

994,00

0,00

994,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

6,00

6,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

863,00

- 6,00

857,00

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

9 594,00

12 000,00

21 594,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

12 000,00

12 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

309,00

32,00

341,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

26,00

19,00

45,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 281,00

- 36,00

3 245,00

4410

Podróże służbowe krajowe

978,00

- 15,00

963,00

Razem:

1 622 797,00

12 000,00

1 634 797,00

Wytaki ogółem:

19 084 410,00

12 000,00

19 096 410,00

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1)dochody w kwocie 17.381.520 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 14.198.044 zł,

b) majątkowe w wysokości 3.183.476 zł,

2)wydatki w kwocie 19.096.410 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 14.779.156 zł,

b) majątkowe w wysokości 4.317.254 zł.

3)Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 1.714.890 zł są przychody pochodzące z:

a) planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 938.748 zł,

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 776.142 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów (oraz planu wydatków w rozdziale 75108 § 3030) dokonano na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku nr DBŁ.3101-4-4/32/11 z dnia 3.10.2011 r. o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75108 § 2010 w kwocie 12.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych (zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 09.10.2011 r.).
Przeniesień pomiędzy poszczególnymi paragrafami wydatków w rozdziale 75647, 75101 i 75108 dokonano na potrzeby realizacji zadań związanych z: poborem podatków lokalnych, aktualizacją spisu wyborców (zadanie zlecone) oraz przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP (zadanie zlecone).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Kwapisz

Radca prawny.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama