| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 76.2011 Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 7 października 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726 ) oraz Uchwały Nr IV/23/11 Rady Gminy Szypliszki z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2011, wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2011 rok

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych- zgodnie z TABELĄ NR 1 (stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia ):

- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 5 680 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych- zgodnie z TABELĄ NR 2, (stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia ):

- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 22 078 zł

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 27 758 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 12 461 817 zł z tego:

- dochody bieżące 11 025 637 zł

- dochody majątkowe 1 436 180 zł

2) Plan wydatków ogółem 13 099 596 zł z tego:

- na wydatki bieżące 10 887 696 zł

- na wydatki majątkowe 2 211 900 zł

§ 4. Ustala się transzę pożyczki (umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ) z dochodów budżetu Gminy w 2011 r. w wysokości 919.441 zł zaciągniętą w roku 2010 na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej na zadanie pod nazwą: "Budowa wodociągu na terenie miejscowości: Kaletnik, Dębowo, Polule, Słobódka, Żyrwiny, Romaniuki, Aleksandrówka, Zaboryszki").

§ 4a. Deficyt budżetu po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 4 niniejszej uchwały wyniesie 1.557.220 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

§ 5. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76.2011
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 7 października 2011 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2011 rok

TABELA NR 1

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

5 797,00

5 680,00

11 477,00

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

5 135,00

5 680,00

10 815,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

5 135,00

5 680,00

10 815,00

Razem:

1 899 340,00

5 680,00

1 905 020,00

Wójt Gminy


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 76.2011
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 7 października 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2011 rok

TABELA NR 2

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

1 578 734,00

0,00

1 578 734,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 375 900,00

- 1 500,00

1 374 400,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

82 924,00

- 1 500,00

81 424,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

20 288,00

1 500,00

21 788,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

1 500,00

3 500,00

801

Oświata i wychowanie

4 457 336,00

0,00

4 457 336,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

217 000,00

0,00

217 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 300,00

- 1 600,00

700,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

93 938,00

5 600,00

99 538,00

4430

Różne opłaty i składki

6 500,00

- 4 000,00

2 500,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

17 666,00

- 10 897,00

6 769,00

4410

Podróże służbowe krajowe

3 150,00

- 2 397,00

753,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

14 516,00

- 8 500,00

6 016,00

80195

Pozostała działalność

90 178,00

10 897,00

101 075,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

10 897,00

10 897,00

851

Ochrona zdrowia

78 922,00

0,00

78 922,00

85153

Zwalczanie narkomanii

4 800,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 800,00

2 000,00

4 800,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

- 2 000,00

0,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

74 122,00

0,00

74 122,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

30 122,00

- 1 600,00

28 522,00

4300

Zakup usług pozostałych

26 400,00

1 600,00

28 000,00

Razem:

11 194 022,00

0,00

11 194 022,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

5 797,00

5 680,00

11 477,00

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

5 135,00

5 680,00

10 815,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

1 000,00

4 979,00

5 979,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 800,00

- 481,00

1 319,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 335,00

1 182,00

3 517,00

Razem:

1 899 340,00

5 680,00

1 905 020,00

Wójt Gminy


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 76.2011
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 7 października 2011 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy

Na podstawie pisma przesłanego przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku w kwocie 5 680 złotych.

Dokonuje się zmian w planie wydatków niezbędnych dla właściwej realizacji zadań Gminy.

Dokonuje się zmian - przeniesień w ramach działu 801 - oświata i wychowanie w kwocie 10 897 złotych, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej.

Wójt Gminy


mgr inż. Mariusz Grygieńć

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »