reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/45/2011 Rady Gminy Rudka

z dnia 30 września 2011r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin, pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rudka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1459; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149 poz. 887) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy w szkole obowiązki określone dla stanowisk o różnym wymiarze godzin, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się wg wzoru:

W = (g1 + g2 + ...gn) / (g1/w1 + g2/w2 + ...gn/wn), w którym:

1) W - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin,

2) g1, g2, gn - oznacza liczbę godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych przydzielonych nauczycielowi na danym stanowisku w arkuszu organizacyjnym szkoły,

3) w1, w2, wn - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych określony dla stanowisk ujętych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się tak, że godzinę do 0,5 pomija się, a co najmniej 0,5 godziny i więcej liczy się za pełną godzinę.

3. Różnica między łączną liczbą godzin zajęć przydzieloną nauczycielowi, a liczbą godzin wyliczoną zgodnie z ust. 1 stanowić będzie liczbę godzin ponadwymiarowych.

4. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym wymiarze godzin ustala dyrektor szkoły.

§ 2. 1. Określa się tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dla:

1) pedagogów - w liczbie 20 godzin,

2) logopedów - w liczbie 24 godzin.

2. Dla określonego w ust. 1 wymiaru zajęć przez godzinę rozumie się 60 minut.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Bogdan Kresso

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Integral Collections

Dział Bibby Financial Services Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama