reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.4131.2.126.2011.ZCH Wojewody Podlaskiego

z dnia 26 października 2011r.

stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/41/11 Rady Gminy Kuźnica z dnia 20 września 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr ew. 36/7, 37/2, 37/7, 38/2, 38/3, 38/4 i 38/13, wraz z przyległymi drogami powiatową i gminną, położonych na gruntach wsi Popławce w gminie Kuźnica w woj. podlaskim, przeznaczonych pod powierzchniową eksploatację kruszywa naturalnego

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, po z. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 134, poz. 777)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr VIII/41/11 Rady Gminy Kuźnica z dnia 20 września 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr ew. 36/7, 37/2, 37/7, 38/2, 38/3, 38/4 i 38/13, wraz z przyległymi drogami powiatową i gminną, położonych na gruntach wsi Popławce w gminie Kuźnica w woj. podlaskim, przeznaczonych pod powierzchniową eksploatację kruszywa naturalnego

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 20 września 2011 r. Rada Gminy Kuźnica podjęła uchwałę Nr VIII/41/11, która w dniu 26 września 2011 r. wpłynęła do organu nadzoru.

Przeprowadzona analiza wykazała, iż została ona podjęta z istotnym naruszeniem prawa, w związku z czym w dniu 19 października 2011 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia jej nieważności.

Rada Gminy Kuźnica w § 2 pkt 5 ppkt 4) kwestionowanej uchwały ustaliła, iż wśród oznaczeń graficznych na rysunku planu ustaleniami obowiązującymi są linie pasów ochronnych. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż powyższych linii nie umieszczono na rysunku planu. Tak więc, część tekstowa przedmiotowej uchwały tj. tekst planu miejscowego nie ma odzwierciedlenia w części graficznej planu czyli w rysunku planu miejscowego.

Brak tych linii stanowi naruszenie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587), który stanowi, iż "na projekcie rysunku planu miejscowego stosuje się nazewnictwo i oznaczenia umożliwiające jednoznaczne powiązanie projektu rysunku planu miejscowego z projektem tekstu planu miejscowego (…)".

Wójt Gminy Kuźnica ustosunkowując się do powyższej uwagi w piśmie z dnia 07.09.2011 r. znak BŚ.6722.6.2011 podał jedynie, że "linie pasów ochronnych w rysunku planu wyznacza nieprzekraczalna linia eksploatacji złoża". Stwierdzenie to potwierdza, iż nie wyznaczono linii pasów ochronnych, gdyż linia, na którą się powołano nie została zdefiniowana w tekście planu, co zresztą jest kolejnym naruszeniem cytowanego już § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na rysunku planu wprowadzono bowiem oznaczenie "nieprzekraczalna linia eksploatacji złoża", które obejmuje teren poza granicami uchwalenia. Linii takiej nie wprowadzono ani nie zdefiniowano w tekście planu. Linię tę poprowadzono wokół całego obszaru oznaczonego symbolem PG-1 oraz wokół obszaru oznaczonego symbolem PG-i, który znajduje się poza planem i zgodnie z informacją zawartą na rysunku planu jest odrębnym złożem więc nie może być zakreślone jako całość ze złożem PG-1.

Powyższe stanowi naruszenie elementarnej zasady nie pozwalającej na dokonywanie jakichkolwiek ustaleń planistycznych dla terenów znajdujących się poza granicami obszaru uchwalenia.

Stwierdzone naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, stosownie do art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), powoduje nieważność uchwały rady gminy.

Ponadto organ nadzoru w wyniku przeprowadzonej analizy dokumentacji planistycznej stwierdził, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony został pomimo braku odpowiednich, wymaganych uzgodnień, co stanowi naruszenie art. 17 pkt 6 ppkt b) tiret 2 i 3 cyt. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Stwierdzono brak poniższych uzgodnień:

1. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, który postanowieniem z dnia 14.06.2011 r. nie uzgodnił przedłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy czym dodatkowo zwrócił uwagę na fakt, że symbole użyte w załączniku graficznym PG-i, PG-1, PG-2 "nie mają odzwierciedlenia w tekście planu, ponieważ mowa w nim tylko o terenie oznaczonym symbolem PG". Powyższe sformułowanie oznacza również, że uzgadniany był inny tekst planu niż później uchwalony co stanowi naruszenie procedury planistycznej wynikającej z art. 17-20 cyt. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2. Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie, który postanowieniem z dnia 14.06.2011 r. zwrócił bez rozpatrzenia wniosek Wójta o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego zwracając uwagę, iż przedłożony do uzgodnienia projekt planu "nie dotyczy terenu górniczego (nie została wydana koncesja na eksploatację złoża kruszywa naturalnego, w której określone zostałyby granice terenu górniczego".

Z powyższego sformułowania wynika, że przedłożony do uzgodnień projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie był projektem planu jaki został uchwalony. Wynika to również z chronologii dokumentów, które znajdują się w dokumentacji:

- postanowienie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie z dnia 14 czerwca 2011 r. mówiące o braku koncesji, która wyznacza granice terenu górniczego,

- postanowienia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 czerwca 2011 r. uzgadniające na wniosek Marszałka Województwa Podlaskiego granice projektowanych obszarów i terenów górniczych,

- Decyzja Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 18 lipca 2011 r. udzielająca koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża Popławce oraz wyznaczająca granice obszarów i terenów górniczych.

Z powyższego wynika, że uzgadniany projekt planu nie mógł być tym samym planem, który został przyjęty przedmiotową uchwałą, gdyż dopiero 18 lipca 2011 r. zostały wyznaczone tereny i obszary górnicze, które przedstawiono na uchwalonym planie. Wójt Gminy Kuźnica przesłał projekt miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego do uzgodnień dnia 27 maja 2011 r. czyli przed wydaniem koncesji.

Ponadto nie przedstawiono żadnych dokumentów stanowiących o tym, że różnice wynikają ze zmian wprowadzanych do planu w wyniku rozpatrzenia uwag, wniosków czy konsultacji, jakie dopuszcza cyt. ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Nie przedstawiono też dokumentów stanowiących o tym, że każdorazowo po wprowadzeniu zmian do tekstu lub rysunku planu w stopniu niezbędnym przeprowadzano procedurę planistyczną.

Brak powyższego jest niezgodny z art. 17 pkt 6 ppkt b) tiret 2 i 3, pkt 9, pkt 11, pkt 12, pkt 13 i pkt 14 cyt. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzenie nieważności uchwały Nr VIII/41/11 Rady Gminy Kuźnica z dnia 20 września 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr ew. 36/7, 37/2, 37/7, 38/2, 38/3, 38/4 i 38/13, wraz z przyległymi drogami powiatową i gminną, położonych na gruntach wsi Popławce w gminie Kuźnica w woj. podlaskim, przeznaczonych pod powierzchniową eksploatację kruszywa naturalnego, jest zasadne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

z up. Wojewody Podlaskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli


Lidia Stupak

Otrzymuje: Rada Gminy Kuźnica

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama