Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/73/11 Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19c ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

§ 2. Wnioski w ramach inicjatywy lokalnej mogą składać mieszkańcy powiatu suwalskiego, zwani dalej Wnioskodawcami, bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3. 1. Wnioskodawcy składają wnioski o wsparcie inicjatyw lokalnych w Starostwie Powiatowym w Suwałkach.

2. Wnioski mogą być złożone na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Przyjmuje się następujące kryteria szczegółowe oceny wniosku:

1) wkład pracy społecznej zadeklarowany przez Wnioskodawcę (np. liczba uczestników-realizatorów, czas pracy);

2) ponadgminny (obejmujący więcej niż jedną gminę) zasięg inicjatywy lokalnej według miejsca zamieszkania uczestników lub odbiorców działania;

3) wkład rzeczowy i finansowy Wnioskodawcy w realizację inicjatywy lokalnej;

4) zaawansowanie przygotowań do realizacji inicjatywy lokalnej;

5) udział i wysokość środków z budżetu Powiatu Suwalskiego potrzebnych do realizacji inicjatywy lokalnej;

6) koszty eksploatacji inicjatywy lokalnej, jeśli wystąpią, ponoszone przez Powiat po jej zrealizowaniu.

§ 5. Starosta Suwalski w ciągu 7 dni od daty wpływu wniosku ustala komórkę organizacyjną Starostwa lub powiatową jednostkę organizacyjną, właściwą do realizacji danej inicjatywy lokalnej i, jeśli zachodzi taka potrzeba, niezwłocznie przekazuje wniosek do tej komórki bądź jednostki.

§ 6. 1. Właściwa komórka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Suwałkach bądź powiatowa jednostka organizacyjna, najpóźniej w ciągu 21 dni od daty złożenia wniosku:

1) dokonuje analizy wniosku i ustala okoliczności istotne dla możliwości realizacji inicjatywy lokalnej oraz wspólnie z Wnioskodawcą określa jej szacunkowy koszt,

2) w razie potrzeby wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia brakujących danych w terminie 7 dni;

3) dokonuje oceny wniosku biorąc pod uwagę jego celowość z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej oraz szczegółowe kryteria określone w § 4;

4) przedstawia Zarządowi propozycję przyjęcia wniosku lub jego odrzucenia z podaniem uzasadnienia.

§ 7. 1. Ostatecznej akceptacji wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej dokonuje Zarząd Powiatu.

2. Po akceptacji przez Zarząd wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej komórka organizacyjna we współpracy z Wnioskodawcą określi termin sporządzenia dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym wspólnie opracuje harmonogram i kosztorys realizacji zadania.

3. W przypadku przyjęcia wniosku do realizacji Powiat zawiera umowę z Wnioskodawcą o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, której integralną część stanowi harmonogram i kosztorys realizacji zadania.

4. Powiat może odstąpić od wykonania umowy, jeżeli po jej zawarciu zostaną ujawnione nowe okoliczności uniemożliwiające realizację inicjatywy lokalnej bądź Wnioskodawca nie wywiąże się z zadeklarowanego wkładu własnego.

5. Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej będą realizowane do wysokości środków ustalonych w budżecie Powiatu Suwalskiego na dany rok.

6. Informacje o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Suwalskiego.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Sławomir Małachowski


Załącznik do Uchwały Nr X/73/11
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 27 października 2011 r.

Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach INICJATYWY LOKALNEJ

Nazwa lub określenie inicjatywy lokalnej

Wnioskodawca (nazwa organizacji lub grupy inicjatywnej)

Termin realizacji

Miejsce realizacji

Opis zadania - inicjatywy lokalnejOkreślenie dotychczas wykonanych pracSpołeczne zaangażowanie mieszkańców
powiatu suwalskiego (liczba, czas nieodpłatnej pracy itp.)

Oczekiwane wsparcie od samorządu Powiatu SuwalskiegoDoświadczenie Wnioskodawcy w realizacji podobnych inicjatyw

Inne istotne informacje

Podpisy osób upoważnionych do reprezentacji organizacji lub grupy inicjatywnej


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe