Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr Xi/87/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

z dnia 25 października 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Białostocka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141,Nr 94, poz. 788, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320. Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Dąbrowa Białostocka realizując wobec swoich mieszkańców zadania w zakresie ustalonym w ustawie o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), ponosi pełne koszty nauczania i wychowania w zakresie podstawy programowej, przez którą należy rozumieć obowiązkowe na danym etapie kształcenie, zestaw celów i treści nauczania oraz umiejętności uwzględnione w programie wychowania przedszkolnego, które jest realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Dąbrowa Białostocka, Dyrektor przedszkola może organizować zajęcia dodatkowe wykraczające poza podstawę programową, o której mowa w ust. 1 uchwały, pod warunkiem pokrycia kosztów tych zajęć przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka w nich uczestniczących.

§ 2. 1. Ustala się odpłatność rodzicom lub prawnym opiekunom dzieci za korzystanie przez dzieci w czasie pobytu w przedszkolach samorządowych ze świadczeń w zakresie przekarczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, obejmującą koszty nastepujących zajęć opiekuńczo - wychowawczych, dydaktycznych, rekreacyjnych oraz rozwijających aktywność indywidualną i społeczną dziecka w zakresie:

1) gier i zabaw dydaktycznych wspomagających rozwój umysłowy dziecka,

2) gier i zabaw badawczych rozwijających zainteresowania otaczającym światem,

3) zajęć plastycznych i teatralnych rozwijających uzdolnienia dzieci,

4) gier i zabaw ruchowych wspomagających rozwój ruchowy dziecka,

5) zabaw tematycznych wspomagających rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.

2. Koszt jednostkowy za jedną godzinę korzystania ze świadczeń, o których mowa w ust. 1 ustala się w wysokości 1,20 zł.

§ 3. Szczegółowy zakres realizowanych przez samorządowe przedszkola świadczeń oraz odpłatności, o których mowa w § 2 określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka.

§ 4. 1. Opłata wymieniona w § 2 ust. 1 nie obejmuje kosztów żywienia lub zajęć dodatkowych ustalonych w porozumieniu z Radą Rodziców.

2. Stawkę żywieniową ustala Dyrektor Przedszkola.

§ 5. 1. Opłaty pobiera przedszkole samorządowe.

2. Odpłatność naliczana jest za ilość godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

3. Zasady przyjmowania i zwrotu opłat ustala Dyrektor Przedszkola.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVII/215/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 28 października 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Białostocka.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe