Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 5/1/2011 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 28 września 2011r.

w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Dobrzyniewo Duże

Tekst pierwotny

§ 1. Zgodnie z § 2 uchwały Nr XIII/126/03 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 września 2003 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez zainteresowane gminy, (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 106, poz. 1950) oraz zgodnie z uchwałą Nr XIV/83/03 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie powierzenia przez Gminę Dobrzyniewo Duże realizacji zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania Gminie Białystok. Przekazujący powierza Przejmującemu począwszy od dnia 1 września 2011 r. do dnia 31 sierpnia 2012 r. realizację zadań związanych z wychowaniem i opieką w przedszkolach samorządowych integracyjnych i z oddziałami specjalnymi,oddzialach przedszkolnych integracyjnych w szkolach podstawowych Miasta Białegostoku dla dzieci w wieku przedszkolnym, posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego rozwoju dziecka, których rodzice lub prawni opiekunowie zamieszkują na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże.

§ 2. Zadania określone w § 1 porozumienia realizowane będą przez przedszkola samorządowe oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o których mowa w § 1, wg wyboru rodziców (w miarę posiadanych miejsc).

§ 3. 1. Na realizację powierzonych zadań Przekazujący zobowiązuje się przekazać do 30 dnia każdego miesiąca na konto Przejmującego tj. Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. Słonimska 1, nr konta: Odział PKO SA, ul. Rynek Kosciuszki 7, 15-950 Białystok, 73 1240 5211 1111 0010 3442 2897

1) kwotę 651 zł miesięcznie za pierwsze dziecko z rodziny, korzystające ze świadczeń realizowanych w czasie wykraczającym poza czas realizacji podstawy programowej,

2) kwotę 651 zł miesięcznie powiększoną o kwotę stanowiącą 2% aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz.U.Nr 200, poz. 1679 ze zm.) za drugie dziecko uczęszczające do przedszkola z tej samej rodziny, krzystajace ze świadczeń realizowanych w czasie wykraczającym poza czas realizacji podstawy programowej,

3) kwotę 651 zł miesiecznie powiekszona o kwotę stanowiącą 14 % aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę , o którym mowa w w ustawie z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz.U.Nr 200, poz. 1679 ze zm.) za trzecie i kolejne dziecko uczęszczające do przedszkola z tej samej rodziny, korzystajace ze świadczeń realizowanych w czasie wykraczającym poza czas realizacji podstawy programowej,

4) kwotę 326 zł miesięcznie za każde dziecko korzystajace ze świadczeń tylko w czasie realizacji podstawy programowej, tj. przez 5 godzin dziennie, w czasie określonym przez dyrektora przedszkola, punktu przedszkolnego i szkoly podstawowej dla każdego śdego odziału w ramowym rozkldzie dnia,

5) kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy opłatą wnoszoną przez rodziców określoną w § 3 ust.3 uchwały Nr XIII/105/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez gminę Białystok, a opłatą okresloną w § 3 ust.2 tej uchwały,

6) kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy opłatą wnoszoną przez rodziców określoną w §3 ust.5 uchwały Nr XIII/105/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok, a opłatą okresloną w § 3 ust. 2 tej uchwały,

2. Kwoty, o których mowa w ust.1 podlegają zaokrągleniu do pełnych złotych zgodnie z zasadami obowiązujacymi w rachunkowości.

3. Przejmujący zobowiązuje się informować Przekazującego w okresach miesięcznych do 10 dnia każdego miesiąca o ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli według kwot określonych w ust. 1, co będzie stanowilo podstawę do wylicznia należnej Przejmującemu kwoty.

§ 4. Nie przekazanie w terminie kwot, o których mowa w § 3 ust. 1, spowoduje naliczenie odsetek w wysokości ustawowej.

§ 5. 1. Zmiana zapisów uchwały Rady Miejskiej Białegostoku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Białystok będzie stanowiła podstawę do wprowadzenia zmian w treści niniejszego porozumienia.

2. Brak zgody Przekazującego na wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 będzie skutkował wygaśnięciem porozumienia.

§ 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011r. do dnia 31 sierpnia 2012 r.

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 9. Wykonanie postanowień § 8 powierza się Przekazującemu.

§ 10. Traci moc Porozumienie Nr 5/2011 z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Dobrzyniewo Duże.

§ 11. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Gmina Białystok, a dwa Gmina Dobrzyniewo Duże.

Prezydent Miasta


dr hab.Tadeusz Truskolaski


Skarbnik Miasta


mgr Stanisława Kozłowska

Wójt Gminy


mgr Bogdan Zdanowicz


Skarbnik Gminy


Dorota Rudnicka-Dobrzyńska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe