Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 4/2011 Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 11 października 2011r.

w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Wyszki całodobowego lub dziennego pobytu w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku

Tekst pierwotny

zawarte pomiędzy

Powiatem Suwalskim reprezentowanym przez:

Stanisława Dziemian Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, działającego na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Suwałkach z dnia 17.05.2011r.

a Gminą Wyszki reprezentowaną przez:

Ryszarda Perkowskiego - Wójta Gminy Wyszki

Strony uzgadniają niniejsze zasady realizacji zadania publicznego

Na podstawie § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz.1586)) - Uchwały Nr VI/37/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 15 czerwca 2011r .w sprawie przekazania do prowadzenia zadania publicznego w zakresie zapewnienia całodobowego pobytu w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i Uchwały Nr VIII/63/11Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Wyszki całodobowego lub dziennego w Ośrodka Wsparcia w Lipniaku

strony zgodnie postanawiają :

§ 1. Powiat Suwalski na podstawie złożonych dokumentów przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach umieszcza w oparciu o skierowanie mieszkańców Gminy Wyszki na pobyt całodobowy lub dzienny w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku.

§ 2. Decyzję o skierowaniu do Ośrodka Wsparcia w Lipniaku, osobie zamieszkałej na terenie Gminy Wyszki, wydawać będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

§ 3. Koszty związane z utrzymaniem osoby skierowanej do Ośrodka Wsparcia w Lipniaku z terenu Gminy Wyszki w całości pokrywać będzie Powiat Suwalski w ramach środków finansowych przekazywanych przez Wojewodę Podlaskiego na bieżące utrzymanie Ośrodka Wsparcia w Lipniaku.

§ 4. 1. Porozumienie zawierane jest na czas nieokreślony.

2. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron za jednomiesięcznym wypowiedzeniem.

§ 5. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6. Ewentualne spory, powstałe na tle wykonania niniejszego Porozumienia, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu ze względu na siedzibę Powiatu Suwalskiego, sądowi powszechnemu.

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 listopada 2011r.

§ 8. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 9. Porozumienie niniejsze sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem dla stron.Gmina Wyszki


Wójt Gminy Wyszki

Ryszard PerkowskiPowiat Suwalski

z up. Zarządu Powiatu w Suwałkach

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

Stanisław Dziemian

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe