Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr OR.PZD.032.1.46.2011 Powiatu Siemiatyckiego

z dnia 24 października 2011r.

w sprawie powierzenia Gminie Mielnik realizacji zadania pn. przebudowa ulicy Brzeskiej w m. Mielnik w ciągu drogi powiatowej nr 1781B droga 640 - Maćkowicze - Osłowo - Mielnik - Niemirów, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sadową do skrzyżowania z ulicą Plac Kościuszki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 6 i art. 5 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) - zostaje zawarte porozumienie następującej treści:

§ 1. 1. Przekazujący powierza, a Przejmujący przejmuje do realizacji zadanie pn. przebudowa ulicy Brzeskiej w m. Mielnik w ciągu drogi powiatowej nr 1781B droga 640 - Maćkowicze - Osłowo - Mielnik - Niemirów, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sadową do skrzyżowania z ulicą Plac Kościuszki.

2. Przekazujący jednocześnie udziela Gminie prawa do dysponowania gruntem w obrębie pasa drogowego drogi 1781B na cele budowlane związane z przedmiotem niniejszego porozumienia.

3. Powiat Siemiatycki na realizację inwestycji zapewni własne środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł (słownie : jeden tysiąc złotych 00/100), które zostaną przekazane Przejmującemu po zakończeniu robót związanych z przebudową i dostarczeniu Przekazującemu kserokopii faktur za wykonanie zadania.

§ 2. Przejmujący zobowiązuje się do:

- opracowania dokumentacji technicznej na zadanie określone w §1,

- uzgadniania rozwiązań technicznych i technologicznych na etapie od projektowania do zakończenia realizacji zadania,

- przygotowania i przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia wykonawcy zadania zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 r. poz. 759 z późn. zm.),

- zawarcia umowy z wyłonionym wykonawcą,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

§ 3. Przejmujący zobowiązuje się do wykonania powierzonego zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4. Środki finansowe na realizację zadania, pomniejszone o wkład Przekazującego określony w § 1 ust. 3, zapewnia Przejmujący.

§ 5. Strony porozumienia ustalają, że zadanie stanowiące przedmiot niniejszego porozumienia zostanie wykonany do dnia 31.12.2013r.

§ 6. Przejmujący zobowiązuje się do przekazania Przekazującemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii faktur i protokołu odbioru robót wymienionych w §1 w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia odbioru.

§ 7. 1. Przekazujący ma prawo do kontrolowania realizacji zadania na każdym jego etapie.

2. Przejmujący zapewni Przekazującemu wgląd w realizację zadania.

§ 8. Osobami wyznaczonymi do koordynowania współpracy między stronami porozumienia są:

- ze strony Przekazującego: Romuald Czapiuk,

- ze strony Przejmującego: Dariusz Romaniuk.

§ 9. 1. W razie istotnego naruszenia prawa lub postanowień niniejszego porozumienia przez którąkolwiek ze stron, druga strona może porozumienie to wypowiedzieć z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia z podaniem szczegółowego uzasadnienia, pod warunkiem uprzedniego, bezskutecznego wyznaczenia odpowiedniego terminu do usunięcia skutków naruszenia prawa lub porozumienia.

2. Każda ze stron może rozwiązać niniejsze porozumienie bez podania przyczyn w drodze pisemnego wypowiedzenia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 10. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego porozumienia mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o drogach publicznych.

§ 12. Porozumienie zostaje zawarte w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem:

- 1 egzemplarz dla Gminy Mielnik,

- 1 egzemplarz dla Powiatu Siemiatyckiego,

- 1 egzemplarz dla Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach.

§ 13. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Adam Tobota


Skarbnik Gminy


Łarysa Kierkowicz

Starosta


Mikołaj Mantur


Wicestarosta


Zenon Sielewonowski


Skarbnik Powiatu


Walentyna Kwiatkowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe