Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 30/112/11 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 20 października 2011r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podst. art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1)
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240;
z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578,
Nr 257, poz. 1726) oraz § 12 pkt. 4) uchwały Nr V/36/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2011,
uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na rok 2011o kwotę 9.290 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2011:

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 36.605 zł.,

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 45.895 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) plan dochodów ogółem 51.803.101 zł., w tym:

a) plan dochodów bieżących - 45.346.182 zł.,

b) plan dochodów majątkowych - 6.456.919 zł.,

2) plan wydatków ogółem 55.222.576 zł., w tym:

a) plan wydatków bieżących - 45.004.664 zł.,

b) plan wydatków majątkowych - 10.217.912 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.419.475 zł. są przychody pochodzące z:

1) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 1.424.626 zł.,

2) wolnych środków w kwocie 1.994.849 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wicestarosta


mgr Piotr Bożko


Członek Zarządu Powiatu


Zbigniew Jan Szpakowski


Członek Zarządu Powiatu


mgr inż. Mariusz Korzeniewski

Starosta


dr inż. Sławomir Jerzy Snarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/112/11
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 20 października 2011 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Bielskiego w 2011 roku

Symbol

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

kol. 1

kol. 2

kol. 3

kol. 4

Dochody razem

0

9 290

Grupa 020

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.

0

6 300

rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0

6 300

Rozdz.85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

0

6 300

§ 2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z

0

6 300

zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

Grupa 030

Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub

0

2 990

porozumień między jst

Dział 801

Oświata i wychowanie

0

2 990

Rozdz.80120

Licea ogólnokształcące

0

2 990

§ 2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane

0

2 990

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 30/112/11
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 20 października 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego w 2011 roku

Symbol

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

kol. 1

kol. 2

kol. 3

kol. 4

Wydatki razem

36 605

45 895

Grupa 010

Wydatki na zadania własne

10 177

10 177

Dział 758

Różne rozliczenia

2 177

0

Rozdz.75818

Rezerwy ogólne i celowe

2 177

0

§ 4810

Rezerwy

2 177

0

Dział 801

Oświata i wychowanie

0

2 177

Rozdz.80120

Licea ogólnokształcące

0

2 177

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0

1 852

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

280

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

0

45

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

8 000

8 000

Rozdz.85333

Powiatowe urzędy pracy

8 000

8 000

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

8 000

§ 4260

Zakup energii

8 000

0

Grupa 020

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych

26 428

32 728

zleconych jst odrębnymi ustawami

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

26 428

26 428

Rozdz.75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

26 428

26 428

§ 4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

6 629

0

§ 4050

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

10 590

0

§ 4060

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

0

7 609

§ 4070

Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla

0

2 981

funkcjonariuszy

§ 4080

Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żolnierzom i

6 097

0

funkcjonariuszom zwolnionym ze służby

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 572

0

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

243

0

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

285

0

§ 4180

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

1 000

0

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

10 000

§ 4300

Zakup usług pozostałych

0

3 338

§ 4410

Podróże służbowe krajowe

0

2 500

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

12

0

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0

6 300

Rozdz.85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

0

6 300

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

0

200

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0

5 000

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

1 100

Grupa 030

Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między

0

2 990

jst

Dział 801

Oświata i wychowanie

0

2 990

Rozdz.80120

Licea ogólnokształcące

0

2 990

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0

2 544

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

384

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

0

62

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe