Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 51/2011 Wójta Gminy Sidra

z dnia 4 października 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Sidra na 2011 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r . o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 , poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726 ) zarządza się, co następuje :

§ 1. W planie dochodów i wydatków z zadań zleconych gminie wprowadzić następujące zmiany :

1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych w Dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 5 360 zł ;

2) Zwiększyć plan wydatków w Dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 5 360 zł ;

§ 2. W planie wydatków zleconych wprowadzić następujące zmiany :

1) Zmniejszyć plan wydatków w Dziale 852 Pomoc społeczna Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 1 326 zł ;

2) Zwiększyć plan wydatków w Dziale 852 Pomoc społeczna Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 326 zł ;

§ 3. W planie wydatków własnych wprowadzić następujące zmiany :

1) Zmniejszyć plan wydatków w Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 3350 zł w tym:

a) Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 3000 zł;

b) Rozdział 85295 Pozostała działalność § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 350 zł ;

2) Zwiększyć plan wydatków w Dziale 852 Pomoc społecznao kwotę 3350 zł w tym:Rozdział

a) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3000 zł

b) Rozdział 85295 Pozostała działalność § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 350 zł ;

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach :

1) Plan dochodów ogółem : 9 193 578 zł;

2) Plan wydatków ogółem : 10 229 442 zł;

3) Deficyt budżetowy w kwocie 1 035 864 zł, zostanie pokryty z następujących źródeł:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 235 864 zł ;

b) zaciągniętych kredytów w kwocie 800 000 zł.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku do Zarządzenia .

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .

Wójt


Jan Hrynkiewicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2011
Wójta Gminy Sidra
z dnia 4 października 2011 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy Sidra na 2011 rok.

Do § 1 Zmiana planu dochodów i wydatków, w planie finansowym z zadań zleconych polega na zabezpieczeniu środków na koszty diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 09 października br. - Pismo DSW - 580 - 11 / 11 z dnia 04 października 2011 KBW Delegatura w Suwałkach .

Do § 2 i 3 W planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonanno przeniesień wydatków między paragrafami po przeanalizowaniu potrzeb w zakresie świadczeń społecznych i ubezpieczenia społecznego .

Wójt


Jan Hrynkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe