Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 153/11 Wójta Gminy Grajewo

z dnia 7 października 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726/ oraz § 11 pkt 2 Uchwały Nr 17/IV/10 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2011 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 288,00 zł zgodnie z załącznikiem.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 17.250.340,00 zł, z tego:

1)dochody bieżące kwota 16.695.149,00 zł, w tym:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.924.156,00 zł,

- dotacje na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 706.644,00 zł,

2)dochody majątkowe kwota 555.191,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 17.928.340,00 zł, z tego:

1)wydatki bieżące kwota 16.623.071,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.924.156,00 zł,

- wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6.573,00 zł,

2)wydatki majątkowe kwota 1.305.269,00 zł, w tym:

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Stanisław Szleter


Załącznik do Zarządzenia Nr 153/11
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 7 października 2011 r.

WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Rodzaj wydatku

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

751

75108

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

zlecone

288,00

2.272,00

751

75108

4410

Podróże służbowe krajowe

zlecone

- 288,00

1.012,00

Razem:

0,00


Uzasadnienie

Po przeprowadzonej weryfikacji stopnia zaangażowania planu wydatków postanawia się przenieść wydatki pomiędzy paragrafami na kwotę 288,00 zł w ramach zadań zleconych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe