Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 71/11 Burmistrza Nowogrodu

z dnia 17 października 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami), oraz uchwały Nr III/13/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 30 grudnia 2010r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogród na rok 2011, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuję zmian w dochodach budżetowych na podstawie porozumień z AR na kwotę 41 073zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Dokonuję zmian w wydatkach budżetowych własnych i na podstawie porozumień z AR na kwotę 41 073zł oraz przeniesień między rozdziałami

- zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

a)dochody ogółem

13 925 214

w tym:

dochody

bieżące

11 073 594

majątkowe

2 851 620

b) wydatki ogółem

16 174 062

w tym:

wydatki

bieżące

11 334 942

majątkowe

4 839 120

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


inż. Józef Piątek


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/11
Burmistrza Nowogrodu
z dnia 17 października 2011 r.

Zmiany w dochodach budżetowych na 2011 rok

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Zmiana

852

Pomoc społeczna

2 794,00

85295

Pozostała działalność

2 794,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

2 794,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

38 279,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

38 279,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

38 279,00

Burmistrz


inż. Józef Piątek


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 71/11
Burmistrza Nowogrodu
z dnia 17 października 2011 r.

Zmiany w wydatkach budżetowych na 2011 rok

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Zmiana

852

Pomoc społeczna

2 794,00

85295

Pozostała działalność

2 794,00

3110

Świadczenia społeczne

2 794,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

38 279,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

38 279,00

3240

Stypendia dla uczniów

34 652,00

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

3 627,00

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Zmiana

801

Oświata i wychowanie

0,00

80101

Szkoły podstawowe

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 940,00

4270

Zakup usług remontowych

210,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

700,00

4430

Różne opłaty i składki

30,00

852

Pomoc społeczna

0,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

- 2 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

- 2 000,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

2 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 500,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

- 1 000,00

85295

Pozostała działalność

- 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

- 500,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

300,00

4270

Zakup usług remontowych

- 300,00Objaśnienia:

Zmiany dotyczą wprowadzenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa przez gminę Nowogród na realizację własnych zadań bieżących zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, pomoc materialną dla uczniów, dofinansowanie zakupu podręczników na ogólną kwotę 41 073zł.
Przeniesienie wydatków dotyczy:

-dział 852 - zabezpieczenia środków na zakup drukarki dla OPS Nowogród

- dział 801, 900 - zabezpieczenie drobnych wydatków jednostek

Burmistrz


inż. Józef Piątek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe