Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/70/11 Rady Powiatu Siemiatyckiego

z dnia 21 października 2011r.

w sprawie zmiany dobowego rozkładu godzin pracy aptek w 2011 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r Nr 45, poz. 271, Nr 227, poz. 1505, Nr 234,poz. 1570, z 2009r Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95,poz. 788, Nr 98, poz. 817, z 2010r Nr78, poz. 513, Nr 107, poz. 679, z 2011rNr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654 ) po zasięgnięciu opinii Wójtów i Burmistrzów gmin z terenu powiatu siemiatyckiego oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku Rada Powiatu Siemiatyckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się zmianę dobowego rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych (dyżurów) w porze nocnej, w dni powszednie, w niedzielę, w święta i inne dni wolne od pracy (Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/204/10 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 10 listopada 2010r w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu siemiatyckiego) stanowiącą Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż Bogusław Zduniewicz


Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/11
Rady Powiatu Siemiatyckiego
z dnia 21 października 2011 r.

Lp.

Nazwa i adres apteki

Telefon

Dobowy rozkład godzin pracy aptek (dyżury) :
listopad-grudzień 2011 r.

miesiąc

dzień

1.

Mgr farm. Andrzej J. Krajewski , Apteka ul. Grodzieńska 36 17-300 Siemiatycze

85 656 14 25

Listopad

5 , 6, 14, 22, 30

Grudzień

8, 15, 16, 24

2.

"One&Oni
Onieszczuk" Sp.J. Apteka Rodzinna ul. Szpitalna 1A 17-300 Siemiatycze

85 655 75 25

Listopad

7, 15, 21 , 23

Grudzień

1, 9, 17, 23 , 25

3.

"Cefarm" Białystok S.A. Apteka
Nr 05-027 Jana Pawła II 16
17-300 Siemiatycze

85 655 22 27

Listopad

8, 16, 24

Grudzień

2, 7 , 10, 18, 26

4.

Apteka Bożena Lesner ul. 11 Listopada 45 17-300 Siemiatycze

85 655 64 99

Listopad

1, 9, 17, 25

Grudzień

3, 11, 19, 27, 31

5.

Apteka mgr farm.
Barbara Onieszczuk ul. Gen. Andersa 7A 17-300 Siemiatycze

85 655 64 22

Listopad

2, 10, 18, 26, 29

Grudzień

4, 12, 20, 28,

6.

Apteka mgr farm. Janina Karp
ul. Pałacowa 20 17-300 Siemiatycze

85 655 67 58

Listopad

3, 11, 13 , 19, 27


Grudzień


5, 13, 21, 29

7.

Apteka Bożena Lesner ul. Pałacowa 19 17-300 Siemiatycze

85 656 13 47

Listopad

4, 12, 20, 28

Grudzień

6, 14, 22, 30

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe