Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/57/11 Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 26 października 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887) i art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486, Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410, Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845, Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462, Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz.753, Nr 97, poz. 802, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące stawki opłat za usuwanie pojazdów z drogi na koszt właściciela w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg:

1) stawki opłat za usunięcie pojazdu:

Rodzaj pojazdu

Opłata w zł brutto

Rower lub motorower

100

Motocykl

200

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

440

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

550

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

780

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

1150

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1400

2) stawki opłat za przechowywanie pojazdu na parkingu:

Rodzaj pojazdu

Opłata w zł brutto

Rower lub motorower

15

Motocykl

22

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

33

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

45

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

65

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

120

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

180

3) wysokość kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, o których mowa w art. 130a ust. 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, jeśli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowoduje ich powstanie, wynosi 50% stawek określonych w pkt 1.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVII/189/10 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie usuniętych pojazdów na terenie Powiatu Monieckiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Krzysztof Falkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe