Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/56/11 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 26 października 2011r.

w sprawie nadania nazwy rondu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230 Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r, Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz. 679) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się nazwę rondu zlokalizowanemu na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej i Ludowej - Rondo Prezydenta Lecha Kaczyńskiego zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Józef Sokolik


Załącznik do Uchwały Nr XII/56/11
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 26 października 2011 r.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Józef Sokolik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe