Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/99/2011 Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 19 października 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Tykocin

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr.180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675;z 2011r. Nr 117, poz.679) oraz art.5c pkt 3 i art.14 ust.5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz.2781; z 2005r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz.2104; z 2006r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz.1658; z 2007r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz.818, Nr 180, poz.1280, Nr 181, poz.1292; z 2008r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz.917, Nr 216, poz.1370, Nr 235, poz.1618; z 2009r. Nr 6, poz.33, Nr 31, poz.206, Nr 56, poz.458, Nr 219, poz.1705, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 32, Nr 148, poz. 991, Nr 127, poz. 857; z 2011r. Nr 106, poz.622, Nr 112, poz.654) Rada Miejska w Tykocinie uchwala, co następuje:

§ 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkola oraz w innych formach wychowania przedszkolnego prowadzone przez Gminę Tykocin z zakresu podstawy programowej określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009r. Nr 4, poz.17) są realizowane bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu.

§ 2. 1. Świadczenia przedszkola, wykraczające poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnegosą odpłatne. Obejmują one zajęcia dydaktyczno - wychowawcze, rekreacyjne, opiekuńcze oraz rozwijająceaktywność indywidualną i społeczną dziecka.

2. Ustala się opłatę za 1 godzinę realizacji świadczeń opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ust. 1 w wysokości 1,20 zł i nalicza się ją za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji podstawy programowej.

§ 3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w § 2, oraz deklarowanej przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej.

§ 4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w §3 podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne za każdy dzień absencji w miesiącu poprzednim.

§ 5. Zakres świadczeń, zasady pobierania opłat miesięcznych za świadczenia, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiadania, określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem a rodzicami lub prawnymi opiekunami.

§ 6. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych, prowadzonych na życzenie rodziców przez inne niż przedszkole podmioty.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr VII/82/2011 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Tykocin

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2011 roku.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe