Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/112/11 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Wasilków w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857; Nr 151, poz. 1014, z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092) oraz art. 221 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887) Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa:

1) warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Wasilków w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, w tym:

a) tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej,

b) sposób rozliczania udzielonej dotacji celowej,

c) sposób kontroli wykonywanego zadania celu publicznego;

2) cel publiczny z zakresu sportu, który Gmina zamierza osiągnąć.

2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej udzielanych na warunkach i w trybie z ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234, poz.1536).

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1. dotacji - należy przez to rozumieć dotację celową udzieloną na warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej uchwale, która jest przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu służącego realizacji celu publicznego określonego w § 3 uchwały;

2. projekcie - należy przez to rozumieć zadanie realizowane przez beneficjenta dotacji, stanowiące wydatki bieżące lub majątkowe, które w sposób bezpośredni przyczynią się do realizacji celu publicznego określonego w § 3 uchwały;

3. wnioskodawcy - należy przez to rozumieć podmiot, który na warunkach i w trybie niniejszej uchwały złożył wniosek o udzielanie dotacji na projekt;

4. beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot, któremu w trybie niniejszej uchwały przyznano dotację na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu;

5. umowie - należy przez to rozumieć umowę o dotację zawartą pomiędzy Burmistrzem Wasilkowa i beneficjentem, której treści reguluje § 12 ust. 2 uchwały.

§ 3. Celem publicznym, który Gmina Wasilków zamierza osiągnąć poprzez finansowanie zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, jest w szczególności:

1) poprawa warunków uprawiania sportu na obszarze Gminy Wasilków,

2) zwiększenie dostępności mieszkańców do zajęć sportowych,

3) podnoszenie poziomu sportowego mieszkańców uprawiających sport oraz działających na terenie Gminy klubów sportowych,

4) popularyzacja aktywnego wypoczynku wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Wasilków poprzez organizację zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych jako alternatywa wobec używania narkotyków i alkoholu.

Rozdział 2.
Warunki otrzymania dotacji

§ 4. 1. Z budżetu Gminy Wasilków może być udzielona dotacja w szczególności na sfinansowanie lub dofinansowanie:

1) realizacji programów szkolenia sportowego,

2) zakup sprzętu sportowego oraz kosztów naprawy posiadanego sprzętu sportowego,

3) pokrycie kosztów organizowania zajęć, zawodów sportowych lub imprez sportowo - rekreacyjnych oraz uczestnictwa w nich,

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

2. Z dotacji, o której mowa w ust. 1 nie mogą być sfinansowane ani dofinansowane w szczególności:

1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników i działaczy klubu sportowego,

2) transfer zawodnika z innego klubu sportowego,

3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,

4) zobowiązań klubu sportowego wynikających z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,

5) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

3. O dotację, o której mowa w ust. 1 może ubiegać się podmiot nienależący do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy Wasilków prowadzi działalność sportową.

§ 5. 1. W danym roku budżetowym wnioskodawca, w trybie niniejszej uchwały, może otrzymać dotację na więcej niż jeden projekt, pod warunkiem, że każdy z projektów objęty będzie oddzielnym wnioskiem, umową i sprawozdaniem.

2. Jeden projekt nie może być jednocześnie dofinansowany dotacją udzieloną na warunkach i w trybie niniejszej uchwały oraz dotacją udzieloną z budżetu Gminy Wasilków na zasadach, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział 3.
Tryb udzielania dotacji

§ 6. 1. Wyboru projektów, na których realizację zostanie udzielona dotacja z budżetu Gminy Wasilków, dokonuje się w drodze konkursu wniosków.

2. W celu wyboru projektów Burmistrz Wasilkowa, w drodze zarządzenia ogłasza konkurs projektów, w którym określa:

1) przedmiot zgłaszanych projektów,

2) wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu projektów oraz formy wypłaty dotacji,

3) termin realizacji projektów, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia roku, w którym ma być udzielona dotacja,

4) warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie,

5) termin składania wniosków o udzielenie dotacji.

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Co najmniej na 14 dni przed terminem, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 uchwały, Burmistrz zamieszcza ogłoszenie o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

§ 7. 1. Wniosek o udzielenie dotacji sporządza się na formularzu przyjętym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Za datę złożenia wniosku przez wnioskodawcę uznaje się dzień jego wpływu ujęty w dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

2. Burmistrz, może uzależnić rozpatrzenie wniosku od przedłożenia przez wnioskodawcę w określonym terminie uzupełnień i sprostowań do złożonego wniosku.

3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych, braków lub innych wad wniosku, Burmistrz wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych.

4. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 9. 1. Przy wyborze projektów otrzymujących wsparcie finansowe, uwzględnia się w szczególności:

1) znaczenie zgłoszonego wniosku dla realizacji celu publicznego określonego w § 3 uchwały,

2) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na ogłoszony konkurs projektów,

3) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu w związku z zakresem rzeczowym projektu,

4) możliwość realizacji projektu przez wnioskodawcę,

5) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Wasilków oraz dotychczasową współpracę wnioskodawcy z Gminą Wasilków,

6) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot zamierza realizować projekt,

7) inne informacje ważne dla realizacji projektu, np. ilość zawodników, ilość meczów, turniejów, zawodów, aktualny poziom rozgrywek, dotychczasowe wyniki i osiągnięcia klubu sportowego,

8) planowany przez wnioskodawcę udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł, jak również wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

9) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych podmiotom, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

§ 10. 1. Do rozpatrzenia wniosków Burmistrz Wasilkowa w drodze zarządzenia powołuje komisję konkursową, do zadań której należy w szczególności:

1) dokonanie formalnej i merytorycznej oceny projektów,

2) sporządzanie i przedstawienie protokołów z poszczególnych posiedzeń,

3) przedkładanie Burmistrzowi Wasilkowa opinii i oceny wniosku w sprawie jego wyboru lub odrzucenia wraz z uzasadnieniem.

2. W komisji konkursowej nie mogą zasiadać osoby uczestniczące w konkursie, ani pozostające w takim stosunku faktycznym z uczestnikami konkursu, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

3. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 2 zostaną ujawnione po powołaniu komisji konkursowej, Burmistrz Wasilkowa dokonuje odpowiedniej zmiany w składzie komisji. Czynności komisji dokonane przed zmianą uznaje się za nieważne.

4. Burmistrz Wasilkowa z przedstawionej przez komisję konkursową listy projektów rekomendowanych do dofinansowania dokonuje ostatecznego wyboru projektów.

5. Burmistrz Wasilkowa w razie potrzeby w trybie indywidualnych negocjacji uzgadnia z beneficjentem ostateczny kosztorys projektu. Dopuszczalna różnica wartości pomiędzy pozycjami kosztorysu ofertowego i kosztorysu ostatecznego nie może przekroczyć 30%.

6. Burmistrz Wasilkowa w drodze zarządzenia ogłasza ostateczne wyniki konkursu projektów. O wynikach konkursu informuje pisemnie beneficjenta, a także zamieszcza je w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

7. Z każdym wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania Burmistrz zawiera umowę o dotację, z zastrzeżeniem ust. 9.

8. Zarządzenie Burmistrza Wasilkowa o wyborze projektu i o wysokości przyznaj dotacji jest ostateczna i nie przysługuje od niego odwołanie.

9. Ogłoszenie o konkursie projektów, o którym mowa w § 6, może dopuszczać unieważnienie konkursu przez Burmistrza Wasilkowa lub odstąpienie od zawarcia umowy na skutek:

1) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze projektów,

2) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyborem projektu lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.

§ 11. 1. Na wniosek podmiotu, o którym mowa w § 4 ust. 3, Burmistrz Wasilkowa może udzielić dotacji na projekt z pominięciem konkursu projektów jeżeli kwota dofinansowania lub finansowania nie przekracza 5.000,00 zł.

2. Uznając zgodność projektu z celem określonym w § 3, Burmistrz Wasilkowa zleca jego realizację, po złożeniu oferty przez wnioskodawcę. Przepis § 9 stosuje się odpowiednio.

3. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpływu oferty, Burmistrz zamieszcza ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

4. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

5. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag, Burmistrz Wasilkowa zawiera umowę o udzielenie dotacji.

6. Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez Burmistrza Wasilkowa temu samemu beneficjentowi, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 5.000 zł.

7. Wysokość środków finansowych przyznanych przez Burmistrza Wasilkowa w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 20% kwoty dotacji planowanych w budżecie gminy do udzielenia na cel publiczny z niniejszej uchwały.

Rozdział 4.
Umowa o dotację

§ 12. 1. Podstawą do przekazania środków finansowych jest zawarcie umowy w sprawie udzielenia dotacji pomiędzy Gminą Wasilków, a beneficjentem, któremu przyznano dofinansowanie.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna określać:

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jej wykonania,

2) wysokość dotacji udzielanej beneficjentowi wykonującemu zadanie i tryb płatności,

3) termin wykorzystania dotacji,

4) tryb kontroli wykonywania zadania,

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,

6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

3. Integralnym elementem umowy jest załączona do niej ostateczna oferta o realizację przedsięwzięcia wybrana przez Burmistrza Wasilkowa.

4. Dofinansowanie zadań obejmuje ich realizację od dnia podpisania umowy.

5. W treści umowy można zawrzeć postanowienie dopuszczające możliwość dokonania w uzasadnionych przypadkach przesunięć do 30% między pozycjami kosztorysu projektu, przy czym każda zmiana kosztorysu winna być poprzedzona powiadomieniem Burmistrza Wasilkowa w formie pisemnej i wprowadzona do umowy poprzez spisanie stosownego aneksu.

Rozdział 5.
Kontrola realizacji wykonania zadania

§ 13. 1. Burmistrz Wasilkowa poprzez upoważnionych pracowników Urzędu może kontrolować realizację projektu, w szczególności:

1) stan jego realizacji,

2) efektywność i rzetelność jego wykonania,

3) prawidłowość wykorzystania środków z budżetu Gminy Wasilków,

4) prowadzenie dokumentacji księgowo rachunkowej w zakresie wykorzystania środków Gminy Wasilków.

2. O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się beneficjenta dotacji wraz z informacją o zakresie przedmiotowym kontroli i czasokresie jej przeprowadzania.

3. W ramach dokumentacji okazywanej przez jednostkę, osoby kontrolujące mają prawo żądać stosownych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz żądać udzielania odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych.

4. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, którego jeden egzemplarz otrzymuje beneficjent.

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji Burmistrz Wasilkowa kieruje do beneficjenta realizującego projekt stosowne wnioski i zalecenia, wyznaczając termin do usunięcia nieprawidłowości.

6. W przypadku gdy beneficjent nie usunie stwierdzonych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, a środki finansowe na realizację projektu wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi wraz z należnymi odsetkami w terminie wyznaczonym przez Burmistrza Wasilkowa zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział 6.
Rozliczenie dotacji

§ 14. 1. W terminie określonym w umowie, beneficjent rozlicza się z wykorzystanej dotacji i realizacji projektu.

2. Rozliczenie dokonywane jest poprzez przedłożenie do Urzędu Miejskiego w Wasilkowie prawidłowo wypełnionego druku sprawozdania, według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały, oraz wpłaty środków podlegających zwrotowi.

3. O rozliczeniu dotacji Burmistrz Wasilkowa powiadamia beneficjenta pisemnie.

Rozdział 7.
Przepisy końcowe

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/112/11
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 27 października 2011 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/112/11
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 27 października 2011 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe