Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/69/2011 Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) art. 10 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. § 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie miasta i gminy Choroszcz:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 530 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 990 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1100 zł,

2) od samochodów ciężarowych o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągników siodłowych balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton do 5,5 tony włącznie - 930 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1100 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1540 zł,

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 750 zł;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1130 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1980 zł.

2. Stawki podatku od środków transportowych wyprodukowanych w roku 2002 i nowszych określa się w wysokości:

1) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1:

a) 510 zł,

b) 900 zł,

c) 1030 zł,

2) dla środków transportowych, o któryh mowa w ust. 1 pkt 3:

a) 850 zł,

b) 1050 zł,

c) 1430 zł,

3) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 5 - 610 zł;

4) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 7:

a) 1030 zł,

b) 1850 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVIII/144/08 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2008 r. Nr 311, poz. 3240).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy


Piotr Paweł Dojlida


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/69/2011
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 28 października 2011 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1.

2.

3.

4.

Dwie osie

12

13

630

1380

13

14

850

1490

14

15

1150

1650

15

1300

1800

Trzy osie

12

17

660

1410

17

19

880

1550

19

21

1190

1700

21

23

1310

1920

23

25

1440

2150

25

1440

2150

Cztery osie i więcej

12

25

860

1550

25

27

1030

1620

27

29

1350

1920

29

31

1920

2740

31

1920

2740


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/69/2011
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 28 października 2011 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1.

2.

3.

4.

Dwie osie

12

18

1100

1430

18

25

1400

1920

25

31

1550

2100

31

1640

2170

Trzy osie i więcej

12

40

1440

1990

40

1990

2800


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/69/2011
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 28 października 2011 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa przyczepa + pojazd silnikowy(w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1.

2.

3.

4.

Jedna oś

12

18

790

930

18

25

1090

1250

25

1310

1440

Dwie osie

12

28

820

990

28

33

1110

1320

33

38

1400

1670

38

1700

1980

Trzy osie i więcej

12

38

1370

1530

38

1490

1650

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe