Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 72/X/11 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 4 października 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uzupełnienia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759 z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679 i Nr 134, poz.777), art. 14 a ust. 1 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320 i Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011r. Nr 106, poz.622, Nr 112, poz.654) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080 oraz z 2011r. Dz. U. Nr 143, poz. 839), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr 197/XXXIII/10 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 6 października 2010 roku w sprawie uzupełnienia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 279, poz. 3529 i poz. 3532), wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: "5. Zespołu Przedszkolnego w Kalinowie Czosnowie, z siedzibą w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Kalinowie Czosnowie.".

2. W załączniku Nr 2:

1) §1 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: "4. Nadzór merytoryczny nad zespołami sprawują odpowiednio: 1) Zespół Przedszkolny w Święcku Wielkim, z siedzibą w Szkole Podstawowej w Święcku Wielkim - Dyrektor Szkoły.

2) Zespół Przedszkolny w Gołaszach Puszczy, z siedzibą w Szkole Podstawowej w Gołaszach Puszczy- Dyrektor Szkoły.

3) Zespół Przedszkolny w Kalinowie Czosnowie, z siedzibą w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Kalinowie Czosnowie - Dyrektor Zespołu Szkół w Jabłonce Kościelnej."

2) §5 ust. 3 pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie: "5) decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków zespołu podejmuje osoba pełniąca nadzór merytoryczny nad zespołem. 3) §6 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:2. W przypadku nieobecności nauczyciela zatrudnionego w zespole przedszkolnym jego zadania na czas nieobecności pełni inny nauczyciel wskazany przez osobę pełniącą nadzór merytoryczny nad zespołem.";

4) §8 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: "3. Na życzenie rodziców, za zgodą osoby pełniącej nadzór merytoryczny nad zespołem mogą być wprowadzone zajęcia dodaktyczno - wychowawcze na zasadzie pełnej odpłatności rodziców.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wysokie Mazowieckie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady GminyLeszek Antoni Brzozowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe