Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 38/IX/2011 Rady Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 11 października 2011r.

w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kuleszach Kościelnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 czerwca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) i art. 14a ust 1 a ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781,z 2005r. Nr 17, poz. 141,Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043 i Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, N5r 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, N5r 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991) oraz § 1 pkt 1 i § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080) uchwala się, co następuje:

§ 1. Tworzy się z dniem 1 września 2011 r. Punkt Przedszkolny w Kuleszach Kościelnych z siedzibą przy Zespole Szkół w Kuleszach Kościelnych.

§ 2. Organizację Punktu Przedszkolnego określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 37/VIII/2011 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 8 września 2011 roku w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kuleszach Kościelnych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r..

Przewodniczący Rady


Marek Wnorowski


Załącznik do Uchwały Nr 38/IX/2011
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 11 października 2011 r.

ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDSZKOLEGO W KULESZACH KOŚCIELNYCH

§ 1. . Punkt przedszkolny nosi nazwę: Punkt Przedszkolny w Kuleszach Kościelnych z siedzibą przy Zespole Szkół w Kuleszach Kościelnych, ul. Główna 2A, 18-208 Kulesze Kościelne.

§ 2. Punkt przedszkolny w Kuleszach Kościelnych zwany dalej punktem przedszkolnym działa na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080) oraz niniejszej uchwały.

§ 3. . Celem punktu przedszkolnego jest zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat poprzez stworzenie dostępu do edukacji przedszkolnej w gminie Kulesze Kościelne.

§ 4. Zadania Punktu Przedszkolnego:

1) Zapewnia opiekę, wychowanie i bezpieczeństwo.

2) Tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie "gotowości szkolnej".

3) Wspomaga i ukierunkowuje rozwój dzieci, zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym

4) Otacza szczególną opieką dzieci niepełnosprawne.

5) Zaspokaja potrzeby dzieci wyróżniających się uzdolnieniami i zainteresowaniami.

6) Pomaga dzieciom w realizacji ich indywidualnej drogi rozwojowej w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi.

7) Prowadzi pracę opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczną w oparciu o pełną znajomość dziecka i jego środowiska rodzinnego w ramach określonych obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, zgodnie ze współczesną wiedzą pedagogiczną.

§ 5. 1. Dzienny wymiar zajęć wynosi 5 godzin, w tym wymiar zajęć przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego 5 godzin. Zajęcia są bezpłatne.

2. Dopuszcza się możliwość organizowania zajęć dodatkowych wykraczajacych poza zakres podstawy programowej, w oparciu o odpowiednie warunki lokalowo-organizacyjne i środki finansowe.

§ 6. Do punktu przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Gminy Kulesze Kościelne według kolejności zgłoszeń, w przypadku większej liczby zgłoszeń w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

1) niepełnosprawne, pod warunkiem przedstawienia przez rodziców (opiekunów prawnych) orzeczenia kwalifikującego z poradni psychologiczno-pedagogicznej właściwej dla miejsca zamieszkania dziecka;

2) dzieci z rodzin objętych opieką socjalną przez Ośrodek Pomocy Społecznej,

3) dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci z rodzin zastępczych.

§ 7. 1. Dzieci uczęszczające do Punktu Przedszkolnego mają prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktyczno- opiekuńczego, zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym,

2) opieki wychowawczej oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,

3) życzliwego, podmiotowego traktowania,

4) rozwijania własnych zainteresowań i zdolności,

5) pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i defektów rozwojowych,

6) przygotowania umożliwiającego osiągnięcie "gotowości szkolnej",

7) poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społeczno - kulturowej i technicznej,

8) spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej,

9) wyrażania swoich spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności,

10) pomocy w budowaniu pozytywnego obrazu własnego "Ja",

11) zaspokajania poczucia bezpieczeństwa,

12) zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych.

2. Dzieci uczęszczające do Punktu Przedszkolnego mają obowiązek:

1) współdziałania z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i terapii,

2) szanowania odrębności każdego kolegi,

3) przestrzegania zasad form współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej,

4) szanowania sprzętów i zabawek jako wspólnej własności,

5) uczestniczenia w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów,

6) przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek,

7) kulturalnego zwracania się do innych; używania form grzecznościowych,

8) zdyscyplinowanego zgłaszania się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek,

9) pomagania słabszym kolegom

3. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez organ prowadzący w następujących przypadkach:

1) z powodu nieobecności dziecka na zajęciach przez miesiąc i braku zgłoszenia przez rodziców przyczyny nieobecności,

2) z powodu nie przestrzegania umowy o współpracy.

4. Skreślenie dziecka z listy wychowanków o którym mowa w ust. 3 pkt. 1 i 2 nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w punkcie przedszkolnym.

§ 8. W czasie zajęć bezpośrednią opiekę nad dziećmi oraz bezpieczne warunki w czasie pobytu w punkcie przedszkolnym oraz podczas organizowanych spacerów i wycieczek zapewni nauczyciel.

§ 9. Nauczyciel sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań stosownie do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, a w szczególności:

1) zapewnia bezpieczną, stałą opiekę dzieciom w czasie ich pobytu w budynku, jak również w trakcie zajęć poza budynkiem punktu przedszkolnego,

2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym,

3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.

§ 10. Obowiązkiem rodzica/opiekuna prawnego jest punktualne i systematyczne przyprowadzanie dziecka do punktu przedszkolnego oraz odbieranie go po zajęciach, lub przez pisemnie upoważnioną, pełnoletnią osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

§ 11. 1. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego oraz wsparcia psychologicznego i logopedycznego prowadzone będą po zakończonych zajęciach podstawowych.

2. Zajęcia podstawowe i dodatkowe prowadzone będą wg wcześniej ustalonego harmonogramu.

§ 12. Zajęcia w punkcie przedszkolnym są prowadzone przez cały rok szkolny z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz innych przerw ustalonych przez organ prowadzący na dany rok.

§ 13. Zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w punktach przedszkolnych:

1) realizacja programu wychowania przedszkolnego, stanowiącego opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

2) zachowanie właściwej jakości pracy wychowawczo-dydaktycznej,

3) współdziałanie z rodzicami/opiekunami prawnymi w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnienem prawa radziców/opiekunów prawnych do znajomosci treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanym w punkcie przedszkolnym oraz uzyskiwanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

4) prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi,

5) prowadzenie dziennika zajęć punktu przedszkolnego dokumentujacego przebieg działalności wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi,

6) prowadzenie obserwacji psychologiczno-pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz sporządzanie dokumantacji z tych obserwacji w postaci notatek w dzienniku zajęć.

7) przeprowadzenie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w których możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole, wypełniając opracowany w tym celu przez dyrektora szkoły formularz.

§ 14. Zajęcia w Punkcie Przedszkolnym będą prowadzone w dwóch grupach, przewidywana liczba w grupie od 3 do 20 dzieci.

§ 15. Dyrektor Zespołu Szkół w Kuleszach Kościelnych sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w punkcie przedszkolnym.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe