| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 154/11 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 r

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), art. 222 ust.4, art. 257 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą Nr III/10/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2011 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2011 r. Nr 10, poz. 148, Nr 47, poz. 605, Nr 63, poz. 730, Nr 101, poz. 1178, Nr 106, poz. 1205, Nr 130, poz. 1480, Nr 139, poz. 1602, Nr 142, poz. 1667, Nr 161, poz. 1866, Nr 164, poz. 1918, Nr 178, poz. 2126, Nr 184, poz. 2224, Nr 198, poz. 2414, Nr 208, poz. 2534, Nr 222, poz. 2624, Nr 228, poz. 2696, Nr 250, poz. 2954, Nr 264, poz. 3141) wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) w planie zadań inwestycyjnych na 2011 rok w zadaniu pn. "Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim":

a) w planie wydatków roku 2011 zmniejsza się część finansowaną środkami własnymi o kwotę 7.300 zł - dz. 801, rozdział 80110 § 6059,

b) w planie wydatków roku 2011 zwiększa się część finansowaną środkami unijnymi o kwotę 7.300 zł - dz. 801, rozdział 80110 § 6057,

4) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 61.265.921 zł, w tym:

a) dochody bieżące stanowią kwotę 54.792.248 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.451.223 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 31.997 zł),

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 6.473.673 zł (z czego: dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 400.003 zł),

5) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 66.015.278 zł , w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 53.415.658 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.451.223 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 14.760 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 311.997 zł),

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 12.599.620 zł (z czego: wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 427.098 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 350.000 zł),

6) źródło pokrycia deficytu w kwocie 4.749.357 zł stanowią:

a) kredyt bankowy w kwocie 4.188.526 zł,

b) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 560.831 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta


Eugeniusz Berezowiec


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 154/11
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 października 2011 r.

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Dochody razem (A+B+C+D)

0

473 528

A

Dochody własne

0

174 528

Dział 852

Pomoc społeczna

0

21 800

Rozdział 85295

Pozostała działalność

0

21 800

§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0

21 800

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0

152 728

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów

0

152 728

§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0

152 728

B

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

299 000

Dział 852

Pomoc społeczna

0

299 000

Rozdział 85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

0

277 000

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0

277 000

Rozdział 85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

0

7 500

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0

7 500

Rozdział 85295

Pozostała działalność

0

14 500

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0

14 500

C

Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 154/11
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 października 2011 r.

Zmiany w planie wydatków

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Wydatki razem (A+B+C+D)

38 023

511 551

A

Wydatki na zadania własne

38 023

212 551

Dział 758

Różne rozliczenia

30 722

0

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe

30 722

0

§ 4810

Rezerwy

30 722

0

Dział 801

Oświata i wychowanie

7 301

35 523

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

1

11 758

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0

10 000

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

1 512

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

0

245

§ 4307

Zakup usług pozostałych

1

0

§ 4309

Zakup usług pozostałych

0

1

Rozdział 80104

Przedszkola

0

7 059

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0

6 000

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

912

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

0

147

Rozdział 80110

Gimnazja

7 300

16 706

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0

8 000

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

1 210

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

0

196

§ 6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0

7 300

§ 6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

7 300

0

Dział 852

Pomoc społeczna

0

21 800

Rozdział 85295

Pozostała działalność

0

21 800

§ 3110

Świadczenia społeczne

0

21 800

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0

152 728

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów

0

152 728

§ 3240

Stypendia dla uczniów

0

139 569

§ 3260

Inne formy pomocy dla uczniów

0

13 159

Dział 926

Kultura fizyczna

0

2 500

Rozdział 92604

Instytucje kultury fizycznej

0

2 500

§ 4300

Zakup usług pozostałych

0

2 500

B

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

299 000

Dział 852

Pomoc społeczna

0

299 000

Rozdział 85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

0

277 000

§ 3110

Świadczenia społeczne

0

277 000

Rozdział 85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

0

7 500

§ 3110

Świadczenia społeczne

0

7 500

Rozdział 85295

Pozostała działalność

0

14 500

§ 3110

Świadczenia społeczne

0

14 500

C

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Smart MBC

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »