| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/71/11 Rady Miasta Hajnówka

z dnia 26 października 2011r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Hajnówka

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz. 777) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016) po przeprowadzonych konsultacjach społecznych uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Miejska Hajnówka wspiera sport tworząc warunki, w tym organizacyjne, sprzyjające rozwojowi sportu.

2. Przez cele publiczne z zakresu sportu rozumie się:

1) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;

2) osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;

3) promocję sportu i aktywnego trybu życia.

§ 2. Wsparcie, o którym mowa w § 1 ust. 1, udzielane będzie w formie dotacji celowych na prowadzenie statutowej działalności sportowej.

§ 3. 1. Dotacje celowe mogą uzyskać kluby sportowe działające na terenie miasta Hajnówka niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu, o którym mowa w § 1 ust. 2 uchwały.

2. Z dotacji celowej mogą być dofinansowane wydatki w szczególności na:

1) realizację programów szkolenia sportowego,

2) zakup sprzętu sportowego,

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

5) sfinansowanie wynagrodzeń i stypendiów sportowych zawodników klubów i wynagrodzenia kadry szkoleniowej,

6) koszty administracyjne.

3. Z dotacji celowej nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

1) zapłaty kar, mandatów i innych kar sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub na zawodnika tego klubu;

2) zobowiązania klubu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, kosztów obsługi zadłużenia, itp.;

3) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy o dotację;

4) koszty transferu zawodnika z innego klubu sportowego.

4. Dotację celową na prowadzenie statutowej działalności sportowej może otrzymać klub, jeżeli:

1) realizuje cel publiczny wskazany w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały;

2) angażuje się we współpracę z gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz z Urzędem Miasta przy realizacji zadań publicznych z zakresu sportu na rzecz mieszkańców Hajnówki;

3) promuje wizerunek miasta Hajnówka jako miasta stwarzającego warunki dla rozwoju sportu;

4) zapewni udział środków własnych na realizację zadania.

5. Kwota przyznanej dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji danego zadania.

6. Dotacje udzielane są po przeprowadzeniu naboru wniosków o dofinansowanie, ogłaszanego w trybie niniejszej uchwały oraz indywidualnych rozstrzygnięć, od których nie przysługuje odwołanie.

§ 4. 1. Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza nabór wniosków, wskazując:

1) rodzaj zadania oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie zadania;

2) termin i warunki realizacji zadania;

3) termin składania wniosków;

4) termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Hajnówka oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta.

3. Wnioski o przyznanie dotacji ze środków Gminy Miejskiej Hajnówka składa się w Sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka.

4. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 5. Złożone wnioski opiniuje komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Hajnówka w składzie co najmniej 3-osobowym.

§ 6. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji na realizację zadania komisja konkursowa uwzględnia w szczególności:

1) znaczenie zadania dla miasta Hajnówka;

2) zgodność wniosku z celami publicznymi, określonymi w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały;

3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania;

4) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

5) ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę;

6) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim, z uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczania dotacji.

§ 7. 1. Komisja konkursowa przekazuje Burmistrzowi swoją propozycję rozstrzygnięcia konkursu.

2. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Hajnówka.

§ 8. Wniosek winien być rozpatrzony w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty jego złożenia.

§ 9. Wyniki konkursu zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Hajnówka oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta.

§ 10. Wnioskodawcy przyjmując dotację zobowiązują się do realizacji zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy Burmistrzem Miasta Hanówka a klubem sportowym.

§ 11. Dotację na realizację zadania przekazuje się na rachunek bankowy klubu, na warunkach określonych w umowie.

§ 12. 1. Podmiot, który otrzymał dotację, jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania określonego w umowie w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

2. Wzór sprawozdania z realizacji zadania stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

3. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności:

1) informację o przebiegu realizacji zadania,

2) szczegółowe rozliczenie finansowe dokonane w oparciu o kosztorys załączony do wniosku,

3) inne istotne informacje dotyczące realizacji zadania.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 14. 1. Traci moc Uchwała Nr XXXII/188/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w Hajnówce oraz stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym współzawodnictwie sportowym lub w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, finansowanych ze środków budżetu Miasta Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010 r. Nr 5, poz. 77).

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Eugeniusz Saczko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/71/11
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 26 października 2011 r.
Zalacznik1.doc

Zalacznik1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/71/11
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 26 października 2011 r.
Zalacznik2.doc

Zalacznik2

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kujawska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »