| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/48/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie

z dnia 31 października 2011r.

w sprawie ustalenia opłat związanych z pobytem dzieci w Przedszkolu w Nowogrodzie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568;z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17,poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 974, Nr 173, poz. 1218,z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241;z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777), oraz art. 14 ust. 5 pkt. 1 w związku z art. 5c pkt. 1 oraz art.6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788,Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33,Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. nr 44, poz.250, Nr 54 poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, Nr 157 poz. 1241 z 2011 r. Nr 106, poz. 662, Nr 112, poz.654 i Nr 205 poz. 1206) uchwala się co następuje:

§ 1. Przedszkole w Nowogrodzie zapewnia bezpłatne wychowanie, nauczanie i opiekę w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, które realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godziny 13.00

§ 2. Udzielane przez przedszkole świadczenia wykraczające poza podstawę programową i czas jej realizacji są odpłatne i obejmują w szczególności:

1). Gry i zabawy edukacyjne, wspomagające rozwój dziecka w różnych sferach: umysłowej, psychofizycznej, emocjonalny i społecznej;

2). Realizację programów autorskich oraz projektów edukacyjnych rozszerzających zakres podstawy programowej;

3). Zabawy twórcze: muzyczne, plastyczne, teatralne i inne rozwijające twórcze zdolności dziecka;

4). Gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka;

5). Przygotowania dzieci do udziału w konkursach, festiwalach, imprezach okolicznościowych;

6). Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dziecka oraz innych działania wychowawczo - opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dzieci.

§ 3.

1. Koszt jednostkowy za każdą rozpoczętą godzinę korzystania przez dziecko ze świadczeń o którym mowa w § 2 ustala się w wysokości 2 zł (słownie: dwa).

2. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczenia ustalana jest jako iloczyn liczby godzin zajęć i stawki godzinowej, o której mowa w ust. 1. i wynosi maksymalnie 90 zł. (słownie:dziewięćdziesiąt).

§ 4. Oplata, o której mowa w § 3 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka.

§ 5. Czas pobytu dziecka, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz wysokość, sposób i terminy pobierania opłat za świadczone usługi regulują regulamin przedszkola i umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy rodzicami (opiekunami prawnymi) a dyrektorem Zespołu Szkół Samorządowych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXVII/212/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia opłat związanych z pobytem dzieci w Przedszkolu w Nowogrodzie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Góralczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »