Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 65/X/11 Rady Gminy Zambrów

z dnia 31 października 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 60,00 zł od jednego psa.

§ 2. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do 31 marca roku podatkowego na rachunek gminy, a w przypadku powstania obowiązku w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku w ciągu roku opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek opłaty.

2. Obowiązek powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 108/XX/08 Rady Gminy Zambrów z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 296, poz. 2988).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe