Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 2/1/2011 Burmistrza Zabłudowa

z dnia 28 września 2011r.

w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Zabłudów

Tekst pierwotny

zawarte pomiędzy Gminą Białystok z siedzibą ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP: 542 030 46 37 reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Białegostoku Pana Tadeusza Truskolaskiego przy kontrasygnacie Stanisławy Kozłowskiej - Skarbnika Miasta, zwaną w dalszej treści porozumienia "Przejmującym",
a Gminą Zabłudów z siedzibą w Zabłudowie ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów NIP: 966 177 04 61 reprezentowaną przez Burmistrza Zabłudowa Pana Jacka W. Lulewicza przy kontrasygnacie Jolanty Iwaniuk Skarbnika Gminy zwanym w dalszej treści porozumienia "Przekazującym".

§ 1. Zgodnie z § 2 uchwały Nr XIII/126/03 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 września 2003 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez zainteresowane gminy, (Dz. Urz. Woj; Podl. Nr 106, poz. 1950) oraz zgodnie z uchwałą Nr XXIII//177/09 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Zabłudowa do podpisania porozumień w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Zabłudów, Przekazujący powierza Przejmującemu począwszy od dnia 1 września 2011 r. do dnia 31 sierpnia 2012 r. realizację zadań związanych z wychowaniem i opieką w przedszkolach samorządowych integracyjnych i z oddziałami specjalnymi, oddziałach przedszkolnych integracyjnych w szkołach podstawowych Miasta Białegostoku dla dzieci w wieku przedszkolnym, posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego rozwoju dziecka, których rodzice lub prawni opiekunowie zamieszkują na terenie Gminy Zabłudów.

§ 2. Zadania określone w § 1 porozumienia realizowane będą przez przedszkola samorządowe oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, o których mowa w § 1, wg wyboru rodziców (w miarę posiadanych miejsc).

§ 3. 1. Na realizację powierzonych zadań Przekazujący zobowiązuje się przekazać do 30 dnia każdego miesiąca na konto Przejmującego tj. Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. Słonimska 1, nr konta: Oddział PKO SA, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok, 73 1240 5211 1111 0010 3442 2897:

1) kwotę 651 zł miesięcznie za pierwsze dziecko z rodziny, korzystające ze świadczeń realizowanych w czasie wykraczaj ącym poza czas realizacji podstawy programowej;

2) kwotę 651 zł miesięcznie powiększoną o kwotę stanowiącą 2% aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200 poz. 1679 ze zm.) za drugie dziecko uczęszczające do przedszkola z tej samej rodziny, korzystające ze świadczeń realizowanych w czasie wykraczającym poza czas realizacji podstawy programowej;

3) kwotę 651 zł miesięcznie powiększoną o kwotę stanowiącą 14% aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200 poz. 1679 ze zm.) za trzecie i kolejne dziecko uczęszczające do przedszkola z tej samej rodziny, korzystające ze świadczeń realizowanych w czasie wykraczającym poza czas realizacji podstawy programowej;

4) kwotę 326 zł miesięcznie za każde dziecko korzystające ze świadczeń tylko w czasie realizacji podstawy programowej, tj. przez 5 godzin dziennie, w czasie określonym przez dyrektora przedszkola, punktu przedszkolnego i szkoły podstawowej dla każdego oddziału w ramowym rozkładzie dnia;

5) kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy opłatą wnoszoną przez rodziców określoną w § 3 ust. 3 uchwały Nr XIII/105/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok, a opłatą określoną w § 3 ust. 2 tej uchwały;

6) kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy opłatą wnoszoną przez rodziców określoną w § 3 ust. 5 uchwały Nr XIII/105/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok, a opłatą określoną w § 3 ust. 2 tej uchwały.

2. Kwoty, o których mowa w ust. 1 podlegają zaokrągleniu do pełnych złotych zgodnie z zasadami obowiązującymi w rachunkowości.

3. Przejmujący zobowiązuje się informować Przekazującego w okresach miesięcznych do 10 dnia każdego miesiąca o ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli według kwot określonych w ust. 1, co będzie stanowiło podstawę do wyliczenia należnej Przejmującemu kwoty.

§ 4. Nie przekazanie w terminie kwot, o których mowa w § 3 ust. 1, spowoduje naliczenie odsetek w wysokości ustawowej.

§ 5. 1. Zmiana zapisów uchwały Rady Miejskiej Białegostoku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Białystok będzie stanowiła podstawę do wprowadzenia zmian w treści niniejszego porozumienia.

2. Brak zgody Przekazującego na wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 będzie skutkował wygaśnięciem porozumienia.

§ 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 201 lr. do dnia 31 sierpnia 2012r.

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 9. Wykonanie postanowień § 8 powierza się Przekazującemu.

§ 10. Traci moc Porozumienie Nr 2 z dnia 22.04.2011 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Zabłudów.

§ 11. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Gmina Białystok, a dwa Gmina Zabłudów.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe