Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/42/11 Rady Gminy Szumowo

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1999 roku o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.159, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679 i Nr 134, poz. 777)oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220, art. 221 art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 45 857 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 123 740 zł i zwiększa o kwotę 169 597 zł zgodnie z złącznikiem Nr 2.

3. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów wynosi 12 014 005 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 11 714 125 zł,

b) dochody majątkowe - 299 880,

c) w tym w działach, w których dokonano zmian:

- 756 - 5 645 296 zł,

- 852 - 1 385 470 zł,

- 854 - 21 641 zł;

2) plan wydatków wynosi 13 929 005 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 12 034 756 zł,

b) wydatki majątkowe - 1 894 249 zł,

c) w działach, w których dokonano zmian:

- 600 - 975 280 zł,

- 750 - 2 238 896 zł,

- 754 - 245 500 zł,

- 758 - 239 131 zł,

- 801 - 5 536 260 zł,

- 852 - 1 602 095 zł,

- 854 - 144 171 zł,

- 900 - 946 400 zł.

§ 2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku stanowi załącznik Nr 3.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych stanowi Załącznik Nr 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Teresa Orłowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/42/11
Rady Gminy Szumowo
z dnia 27 października 2011 r.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 45 857 zł.

Rodzaj

Pozrozumienia z jst

Razem:

15 000,00

0,00

15 000,00

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

5 641 296,00

4 000,00

5 645 296,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

991 000,00

4 000,00

995 000,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0,00

4 000,00

4 000,00

852

Pomoc społeczna

131 780,00

7 490,00

139 270,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

66 000,00

5 790,00

71 790,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

66 000,00

5 790,00

71 790,00

85295

Pozostała działalność

13 300,00

1 700,00

15 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

13 300,00

1 700,00

15 000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

15 474,00

6 167,00

21 641,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

15 474,00

6 167,00

21 641,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

15 474,00

6 167,00

21 641,00

Razem:

10 375 611,00

17 657,00

10 393 268,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 218 000,00

28 200,00

1 246 200,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 217 500,00

27 000,00

1 244 500,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 217 500,00

27 000,00

1 244 500,00

85295

Pozostała działalność

0,00

1 200,00

1 200,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

1 200,00

1 200,00

Razem:

1 577 537,00

28 200,00

1 605 737,00

Dochody ogółem

11 968 148,00

45 857,00

12 014 005,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/42/11
Rady Gminy Szumowo
z dnia 27 października 2011 r.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 123 740 zł i zwiększa o kwotę 169 597 zł.

Rodzaj

Porozumienia z jst

Razem:

407 240,00

0,00

407 240,00

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

911 280,00

64 000,00

975 280,00

60016

Drogi publiczne gminne

911 280,00

64 000,00

975 280,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

45 100,00

4 000,00

49 100,00

4300

Zakup usług pozostałych

319 380,00

44 000,00

363 380,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

545 000,00

16 000,00

561 000,00

750

Administracja publiczna

2 141 891,00

2 500,00

2 144 391,00

75011

Urzędy wojewódzkie

141 400,00

1 000,00

142 400,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 100,00

1 000,00

5 100,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 895 491,00

1 500,00

1 896 991,00

4430

Różne opłaty i składki

17 700,00

1 500,00

19 200,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

235 000,00

10 500,00

245 500,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

229 000,00

10 500,00

239 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

59 500,00

6 000,00

65 500,00

4260

Zakup energii

30 000,00

1 500,00

31 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

29 000,00

3 000,00

32 000,00

758

Różne rozliczenia

236 131,00

3 000,00

239 131,00

75831

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

156 331,00

3 000,00

159 331,00

2930

Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa

156 331,00

3 000,00

159 331,00

801

Oświata i wychowanie

5 542 260,00

- 6 000,00

5 536 260,00

80101

Szkoły podstawowe

3 082 692,00

25 000,00

3 107 692,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

142 000,00

6 700,00

148 700,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4 500,00

- 1 000,00

3 500,00

4260

Zakup energii

13 500,00

1 000,00

14 500,00

4270

Zakup usług remontowych

97 400,00

- 2 000,00

95 400,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

3 245,00

- 600,00

2 645,00

4300

Zakup usług pozostałych

37 500,00

23 000,00

60 500,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

8 400,00

- 800,00

7 600,00

4410

Podróże służbowe krajowe

4 500,00

- 800,00

3 700,00

4430

Różne opłaty i składki

7 655,00

- 500,00

7 155,00

80195

Pozostała działalność

269 448,00

- 31 000,00

238 448,00

4810

Rezerwy

100 000,00

- 25 000,00

75 000,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

63 506,00

- 755,00

62 751,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

36 503,00

- 5 245,00

31 258,00

852

Pomoc społeczna

348 405,00

7 490,00

355 895,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

31 775,00

100,00

31 875,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

631,00

100,00

731,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 600,00

- 40,00

3 560,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

40,00

1 040,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

214 850,00

5 690,00

220 540,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

158 000,00

5 090,00

163 090,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 600,00

600,00

2 200,00

85295

Pozostała działalność

23 300,00

1 700,00

25 000,00

3110

Świadczenia społeczne

23 300,00

1 700,00

25 000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

138 004,00

6 167,00

144 171,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

30 474,00

6 167,00

36 641,00

3240

Stypendia dla uczniów

23 688,00

4 023,00

27 711,00

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

6 786,00

2 144,00

8 930,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

630 800,00

- 70 000,00

560 800,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

125 000,00

- 87 000,00

38 000,00

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

125 000,00

- 87 000,00

38 000,00

90095

Pozostała działalność

154 300,00

17 000,00

171 300,00

4300

Zakup usług pozostałych

154 300,00

17 000,00

171 300,00

Razem:

11 898 371,00

17 657,00

11 916 028,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 218 000,00

28 200,00

1 246 200,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 217 500,00

27 000,00

1 244 500,00

3110

Świadczenia społeczne

1 180 025,00

24 611,00

1 204 636,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

27 056,00

769,00

27 825,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6 200,00

1 610,00

7 810,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

419,00

10,00

429,00

85295

Pozostała działalność

0,00

1 200,00

1 200,00

3110

Świadczenia społeczne

0,00

1 200,00

1 200,00

Razem:

1 577 537,00

28 200,00

1 605 737,00

Wydatki ogółem

13 883 148,00

45 857,00

13 929 005,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/42/11
Rady Gminy Szumowo
z dnia 27 października 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2011 roku.

w złotych

Lp.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

010

01010

6057
6059

Budowa Nowej Stacji Uzdatniania Wody i rozbiórka Starej Stacji Uzdatniania Wody w Szumowie

1 598 075


150 000
150 000


150 000
150 000

A.
B.
C.

Urząd Gminy Szumowo

2.

600

60016

6050

Przebudowa drogi w Srebrnym Borku

325 000

325 000

325 000

A.
B.
C.…

Urząd Gminy Szumowo

3.

600

60016

6050

Przebudowa drogi w Kalinowie

73 000

73 000

73 000

A.
B.
C.…

Urząd Gminy Szumowo

4.

600

60016

6050

Przebudowa drogi Paproć Duża

130 000

130 000

130 000

A.
B.
C.…

Urząd Gminy Szumowo

5.

600

60016

6050

Projekty techniczne/ przebudowa dróg

17 000

17 000

17 000

A.
B.
C.…

Urząd Gminy Szumowo

6.

600

60016

6050

Zakup przystanków

16 000

16 000

16 000

A.
B.
C.…

Urząd Gminy Szumowo

7.

700

70005

6050

Rozbudowa GOK

12 000

12 000

12 000

A.
B.
C.…

Urząd Gminy Szumowo

8..

801

80195

6057
6059

Budowa placu zabaw w Srebrnej przeznaczonego do użytku publicznego

96 709


62 751
31 258


62 751
31 258

A.
B.
C.

Urząd Gminy Szumowo

9.

926

92601

6057
6059

Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego z remontem trybun w Szumowie

502 000


292 080
209 920


292 080
209 920

A.
B.
C.

Urząd Gminy Szumowo

Ogółem

2 769 784

1 469 009

1 469 009

x


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/42/11
Rady Gminy Szumowo
z dnia 27 października 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2011 roku dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Podmiot otrzymujący dotację

Kwota dotacji

Realizowane zadanie

Rodzaj dotacji

Klub kolarski "Legia 1928"

5 000,00

Wspieranie zadań własnych w zakresie sportu

Dotacja celowa na zorganizowanie wyścigów kolarskich "Legia MTB Maraton"

Mieszkańcy miejscowości nie posiadających zbiorczych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków

38 000,00

Dofinansowanie kosztów zakupu oczyszczali przydomowych

Dotacja celowa na zakup oczyszczalni przydomowych

Gminna Spółka Wodna w Szumowie

30 000,00

Dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń wodnych

Dotacja celowa na utrzymanie urządzeń wodnych


Objaśnienia do zmian budżetu ujętych w uchwale Rady Gminy Szumowo

Nr VIII/42/11 z dnia 27 października 2011 r.

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 45 857 zł.

Zwiększenia planu dochodów:

- dotacja celowa w wysokości 1 700 zł. na realizację zadań własnych w dziale 852 - Pomoc społeczna - środki te przeznaczone są na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",

- dotacja celowa w wysokości 2 144 zł na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku - "Wyprawka szkolna",

- dotacja celowa w wysokości 4 023 zł. na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90 d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,

- dotacja celowa w wysokości 1 200 zł. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (przyznane na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 28.11.2003 roku o świadczeniach rodzinnych/ dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm) ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku,

- dotacja celowa w wysokości 5 790 zł. na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.0 tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2011 roku,

- dotacja celowa w wysokości 27 000 zł. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom do realizacji z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 139, poz. 992 z późn.zm.) i na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku i pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 roku Nr 1 poz. 7 z późn. zm.)

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 4 000 zł.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 12 014 005 zł.

W planie wydatków budżetu dokonuje się zmian polegających na wprowadzeniu przyznanych dotacji celowych oraz na przeniesieniu planowanych kwot wydatków.

Zmniejszenia planu wydatków:

- zmniejszenie na wniosek organu wykonawczego o kwotę 25 000 zł. rezerwy celowej utworzonej w dziale 801 - Oświata i wychowanie, przeznaczonej na wypłatę dodatków uzupełniających dla nauczycieli . Środki pochodzące z rezerwy przeznacza się na wymianę pieca co w Szkole Podstawowej w Srebrnej,

- zmniejszenie o kwotę 6 000 zł. wydatków przeznaczonych na budowę placu zabaw w Srebrnej przeznaczonego do użytku publicznego ( wydatek majątkowy),

- zmniejszenie o kwotę 87 000 zł. zł. wydatków na dofinansowanie kosztów zakupu oczyszczalni przydomowych (wydatek majątkowy),

W wyniku dokonanych korekt w planie wydatków i uzyskanych dochodów własnych ( 4 000 zł. ) dokonuje się zmian w wyniku których:

- zwiększa się o kwotę 48 000 zł. wysokość środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg,

- kwotę 16 000 zł. przeznacza się na wydatki majątkowe, w ramach tej kwoty zostaną zakupione dwa przystanki autobusowe/ Srebrny Borek i Radwany ,

- kwotę 1 500 zł. przeznacza się na opłacenie składki z tytułu członkostwa w Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej,

- kwotę 10 500 zł. przeznacza się na uzupełnienie środków na bieżące utrzymanie jednostek OSP,

- kwotę 25 000 zł. przeznacza się na wymianę pieca co w Szkole Podstawowej w Srebrnej (środki pochodzą z rezerwy/ zmniejszenie rezerwy na wniosek organu wykonawczego),

- kwotę 17 000 zł. przeznacza się na zwiększenie planowanych wydatków na odławianie bezpańskich psów i umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt,

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 13 929 005 zł.

Przewodniczący Rady

Teresa Orłowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe