Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/47/11 Rady Gminy Nowy Dwór

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorzadzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz.1055,Nr 116 poz. 1203 :Nr 167 poz. 1759 z 2005r Nr 172 poz. 1441 z 2006r Nr 17 poz. 128, Nr175 poz. 1457 i Nr 181 poz. 1337 z 2007r nr 48 poz. 327,Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 roku Nr 180 poz 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 roku Nr 52 poz. 420,Nr 157 poz. 1241 z 2010 roku Nr 28 poz. 142i 146, Nr 40 poz. 230 , Nr 106 poz. 675 z 2011 r Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U.Nr 157 poz. 1240 , z 2010 r Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620 ,Nr 123 poz 835,Nr 152 poz. 1020 Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę - 11 251 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz 75814 § 2030 o -8 277 zł zadanie własne.

Z tytułu przekazania środków jako rekompensata wydatków na f-sz sołecki.

756 Dochody od osb pr. osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowosci prawnych rozdz 75618 § 0480 o kwotę - 2974 zł - zadanie własneZ tytułu pozyskania wyższych dochodów z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę - 11 251 z.ł

Dz. 757 obsługa długu publicznego rozdz. 75702 § 8110 o - 8 277 - zadanie własne.

Na wydatki biezące zwiazane z obsługą długu.

Dz. 851 Ochrona zdrowia . rozdz. 85154 § 4300 o - 2 974 zł - zadanie własne.

Na wydatki biezące zwiazane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 3. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę - 823 664 z.ł

Dz..010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01010 § 6207 o - 823 664 zł- zadanie własne.

§ 4. § 10 Uchwały Nr IV/17/11 Rady Gimy Nowy Dwór z dnia 28 lutego 2011 roku otrzymuje brzmienie "Ustala się limit zobowiazań z tytułu zaciagania kredytów i pożyczek na:

- sfinansowanie przejsciowego deficytu budzetowego do kwoty - 100000 zł.

- sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w kwocie - 1 321 164 zł.

w tym na wyprzedzajace finansowanie działań finansowanych ześrodków pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej w kwocie - 823 664 zł.

- spłatę wczesniej zaciagnietego kredytu w wysokosci - 352 500 zł.

§ 5. Aktualny plan budżetu po zmianach:

Dochody - 6 967 148 zł

w tym: - bieżące - 6 811 183 zł

- majatkowe - 155 965 zł

Wydatki - 8 288 312

w tym: - biezace- 6 778 955 zł

- majątkowe - 1 509 357 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Kalenik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe