Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 52/XIII/11 Rady Miasta Zambrów

z dnia 25 października 2011r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Zambrów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) Rada Miasta Zambrów uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wnoszenie wkładów pieniężnych lub aportów rzeczowych w zamian za objęcie udziałów lub akcji w nowo utworzonych spółkach przez gminę Miasto Zambrów lub przy udziale gminy Miasto Zambrów następuje po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Miasta o utworzeniu bądź przystąpieniu do spółki.

2. Wnoszenie wkładów, o których mowa w ust. 1 odbywa się według następujących zasad:

1) wkłady pieniężne wnoszone są w wysokości nie przekraczającej kwoty przeznaczonej na ten cel w budżecie Miasta Zambrów w danym roku budżetowym;

2) wkłady niepieniężne w postaci aportów rzeczowych oraz wartości niematerialnych i prawnych wnoszone są do spółki przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

a) wnoszony majątek jest potrzebny do realizacji celów statutowych spółki,

b) wnoszony majątek służyć będzie do realizacji celów publicznych.

3. Wartość obejmowanych przez Miasto Zambrów udziałów lub akcji powinna odpowiadać wartości wnoszonych wkładów z uwzględnieniem zaokrągleń wynikających z wartości jednostkowych udziałów lub akcji.

§ 2. 1. Ustala się następujące zasady wnoszenia udziałów lub akcji przez Burmistrza Miasta Zambrów w spółkach utworzonych przez gminę Miasto Zambrów lub przy udziale gminy Miasto Zambrów:

1) dopuszcza się podwyższanie kapitału zakładowego lub kapitału akcyjnego w formie wnoszenia wkładów pieniężnych w granicach kwot określonych każdorazowo w uchwałach budżetowych Rady Miasta Zambrów;

2) dopuszcza się podwyższanie kapitału zakładowego lub kapitału akcyjnego w formie wnoszenia składników majątkowych stanowiących mienie komunalne jako aportów rzeczowych z zastrzeżeniem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

a) wnoszony majątek jest potrzebny do realizacji celów statutowych spółki,

b) wnoszony do spółki majątek służyć będzie wykonywaniu zadań publicznych, wynikających z zadań własnych gminy określonych ustawami lub zadań publicznych realizowanych przez gminę Miasto Zambrów na podstawie zawartych porozumień.

2. Postanowienia § 1 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 3. 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 wnoszenie wkładów niepieniężnych do spółek w zamian za objęcie udziałów lub akcji powinno być poprzedzone wyceną wartości wnoszonego wkładu niepieniężnego przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje.

2. Można odstąpić od wyceny wartości wnoszonego wkładu niepieniężnego w sytuacji gdy jego wartość rynkową można ustalić na podstawie posiadanych przez Miasto Zambrów dokumentów potwierdzających:

1) cenę zakupu wkładu niepieniężnego;

2) wartość wkładu niepieniężnego wynikająca z kosztów jego wytworzenia

a odpowiednie organy nie wnoszą zastrzeżeń do tak ustalonej wartości.

§ 4. Wnoszenie należących do Miasta Zambrów udziałów lub akcji do innych spółek, spółdzielni czy fundacji może nastąpić po podjęciu przez Radę Miasta stosownej uchwały określającej co najmniej:

1) nazwę podmiotu do którego mają być wniesione udziały lub akcje;

2) rodzaj udziałów lub akcji ich liczbę i wartość.

§ 5. 1. Cofnięcie udziałów lub akcji należących do Miasta Zambrów może nastąpić poprzez ich umorzenie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

2. Umorzenie udziałów lub akcji należących do Miasta Zambrów bez wynagrodzenia może nastąpić w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

1) w jednoosobowej spółce Miasta Zambrów następuje umorzenie udziałów lub akcji z jednoczesnym obniżeniem kapitału zakładowego w celu pokrycia straty;

2) w jednoosobowej spółce Miasta Zambrów następuje umorzenie udziałów lub akcji z jednoczesnym zwiększeniem kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych.

§ 6. 1. Zbycie udziałów lub akcji należących do Miasta Zambrów może nastąpić po podjęciu przez Radę Miasta stosownej uchwały o wyrażeniu zgody na ich zbycie lub uchwały o wystąpieniu ze spółki.

2. Zbycie udziałów lub akcji bez stosowania obowiązkowego trybu oferty publicznej możliwe jest w przypadku:

1) skorzystania przez osoby lub podmioty uprawnione z prawa pierwszeństwa nabycia na podstawie uprawnień ustawowych lub zapisów umowy spółki;

2) udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr 30/V/03 Rady Miejskiej w Zambrowie z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zasad wnoszenia udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Zambrów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe