Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/72/11 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 26 października 2011r.

w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157 poz.1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777) oraz art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz. 1658;z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458) uchwala, co następuje:

§ 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Goniądz, dotyczące wychowania, nauczania i opieki w zakresie podstawy programowej, określonej w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół - są realizowane nieodpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach od 8.00 do 13.00.

§ 2. 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Goniądz w godzinach od 7.00 do 8.00 i od 13.00 do 16.00, na które składają się różne formy zajęć dodatkowych wykraczających poza podstawę programową realizowane są za odpłatnością miesięczną w wysokości 5 % obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów (kwota podlega zaokrągleniu do pełnych złotych zgodnie z zasadą finansową).

2. Do zajęć dodatkowych, wykraczających poza podstawę programową należą między innymi zajęcia:

1) rozszerzające rozwój umysłowy dzieci poprzez gry i zabawy dydaktyczne,

2) rozwijające zainteresowania otaczającym światem za pomocą gier i zabaw badawczych,

3) wspomagające rozwój ruchowy dziecka poprzez aktywne spędzanie czasu z wykorzystaniem gier i zabaw sportowych,

4) rozwijające artystyczne uzdolnienia dzieci,

5) rozwijające dodatkowe zainteresowania i uzdolnienia dzieci,

6) organizacja i przeprowadzenie pracy indywidualnej i pracy w zespołach wyrównawczych.

3. Odpłatność określona w § 2. 1. podlega przeliczeniu na stawkę godzinową przy zastosowaniu 22 dniowego miesiąca pracy.

4. Odpłatność określona w § 2. 1. podlega przeliczeniu z zastosowaniem stawki godzinowej w przypadku:

1) nieobecności dziecka w przedszkolu,

2) zmiany, na wniosek rodzica, czasu przebywania dziecka w przedszkolu,

3) krótszego lub dłuższego niż 22 dniowy, miesiąca pracy.

5. Przy przeliczaniu odpłatności za pobyt do 1 godziny pomija się, a pobyt co najmniej 1 godziny liczy się za pełną godzinę. Przeliczenia dokonuje się w stosunku miesięcznym.

§ 3. 1. Publiczne przedszkole w Goniądzu pobiera opłatę za wyżywienie, na którą składa się koszt zakupu posiłków w stołówce Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Goniądzu, którego organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Mońkach.

2. Opłata dzienna za wyżywienie dziecka wynosi 5,40 złotych w tym: śniadanie 1,80 zł, obiad 3,60 zł.

3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje zwrot dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności, począwszy od dnia następującego po dniu zgłoszenia tej nieobecności

§ 4. Upoważnia się Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu do regulacji opłat wymienionych w § 2 i § 3 w zakresie wynikającym ze zmiany minimalnego wynagrodzenia bądź zmiany ceny zakupu posiłków.

§ 5. Opłaty o których mowa w § 2 i § 3 należy wnosić do 25 dnia każdego miesiąca.

§ 6. Zobowiązuje się Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu do prowadzenia ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu .

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XLVII/262/10 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe