reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/44/11 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Kołaki Kościelne


Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 5c pkt 1 oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17,poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, 542, Nr 115, poz. 791,Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz.1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250,Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr106, poz. 622, Nr 112, poz. 654) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Kołaki Kościelne w zakresie podstawy programowej określonej w przepisach prawa są realizowane bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 12:30.
§ 2. Za świadczenia w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1, rodzice (prawni opiekunowie) dziecka uczęszczającego do przedszkola zobowiązani są do comiesięcznego uiszczania opłaty.
§ 3. 1. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka z nauczania, wychowania i opieki ponad bezpłatny wymiar zajęć w wysokości 1,50 zł.
2. Miesięczna wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole ustalana jest jako iloczyn stawki, o której mowa w ust. 1, zadeklarowanej przez rodziców dziecka dziennej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz liczby dni roboczych w danym miesiącu.
3. W przypadku korzystania ze świadczeń przedszkola przez drugie i każde następne dziecko z tej samej rodziny ustala się, że wysokość miesięcznej opłaty stanowi 70% opłaty wyliczonej w sposób określony w ust.2 .
§ 4. Opłaty, o których mowa w § 3 wnoszone są przez rodziców (opiekunów prawnych) do dnia 10 każdego miesiąca, w którym udzielane są świadczenia.
§ 5. Opłata, o której mowa w § 3, nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz innych zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka.
§ 6. Czas pobytu dziecka, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz wysokość i sposób pobierania opłat za świadczone usługi reguluje umowa cywilnoprawna, zawierana pomiędzy dyrektorem Zespołu Szkół w Kołakach Kościelnych a rodzicami (opiekunami) dziecka.
§ 7. Traci moc uchwała Nr IV/21/07 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie opłaty za korzystanie z przedszkola oraz uchwała Nr VI/33/07 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty za korzystanie z przedszkola.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Bogdan Józef Dąbrowski
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Kalinowska

Dyrektor inwestycyjny, Podlaski Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama