Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/79/11 Rady Gminy Augustów

z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz.1016) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Art. 8 pkt ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Stawka dla pojazdów nie starszych niż 5 lat i z silnikiem Euro


Stawka dla pozostałych

a

Powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie

658,00 zł

688,00 zł

b

Powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

706,00 zł

742,00 zł

c

Powyżej 9 t do poniżej 12 ton

918,00 zł

964,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

408,00

1.074,00

13

14

428,00

1.144,00

14

15

612,00

1.194,00

15

756,00

1.716,00

Trzy osie

12

17

714,00

1.248,00

17

19

756,00

1.560,00

19

21

806,00

2.106,00

21

23

1.054,00

2.380,00

23

25

1.580,00

2.404,00

25

1.580,00

2.290,00

Cztery osie i więcej

12

25

938,00

1.352,00

25

27

950,00

1.476,00

27

29

1.362,00

2.174,00

29

31

2,172,00

2.892,00

31

2.172,00

2.892,00


3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Stawka dla pojazdów nie
starszych niż 5 lat i z silnikiem Euro

Stawka dla
pozostałych

a

Od 3,5 t do 5,5 t włącznie

526,00 zł

552,00 zł

b

Powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

642,00 zł

676,00 zł

c

Powyżej 9 t do poniżej 12 t

820,00 zł

870,00 zł

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy
+ przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

536,00

930,00

18

25

676,00

1.186,00

25

31

862,00

1.418,00

31

1.800,00

2.302,00

Trzy osie i więcej

12

40

1.592,00

2.190,00

40

2.146,00

2.974,00

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Art.8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych

Stawka dla pojazdów nie starszych niż 5 lat

Stawka dla pozostałych

a

Od 7 t do mniej niż 12 t

328,00 zł

338,00 zł


6. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
naczepa /przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

180,00

364,00

18

25

242,00

432,00

25

432,00

754,00

Dwie osie

12

28

280,00

422,00

28

33

816,00

1.114,00

33

38

1.114,00

1.628,00

38

1.534,00

2.164.00

Trzy osie i więcej

12

38

866,00

1.240,00

38

1.262,00

1.662,00

7. Od autobusów:

Art.8 pkt 7 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych

Stawka dla pojazdów nie
starszych niż 5 lat i z silnikiem

Stawka dla pozostałych

a

Mających mniej niż 30 miejsc do siedzenia

830,00 zł

886,00 zł

b

Mających 30 i więcej miejsc do
siedzenia

1,770,00 zł

1.862,00 zł

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVII/239/10 Rady Gminy Augustów z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Zdzisław Chmielewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe