Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/80/11 Rady Gminy Augustów

z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia maksymalnych stawek cen na wywóz nieczystości stałych i płynnych, obowiązujących na terenie Gminy Augustów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008; z 2006 r. Nr 144, poz. 1042; z 2008 r. Nr 223, poz. 1464; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. Nr 47, poz. 278; z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 106, poz. 622) Rada Gminy Augustów uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się maksymalne stawki cen za wywóz odpadów komunalnych w następującej wysokości:

1) odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - 1 m3 niesegregowanych odpadów komunalnych - 200,00 zł + VAT;

2) odbiór odpadów komunalnych - segregowanych "u źródła" od właścicieli nieruchomości - 1 m3 50,00 zł + VAT;

3) wywóz pojazdem specjalistycznym 1 m3 nieczystości płynnych - 40,00 zł + VAT.

§ 2. Maksymalne stawki cen ustalone w § 1 uchwały nie dotyczą odpadów nie będących odpadami komunalnymi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zdzisław Chmielewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe