Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/81/11 Rady Gminy Augustów

z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Augustów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 Nr 5, poz. 13, Nr 106, poz.622) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Augustów.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Augustów zobowiązany jest spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź wpisem do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcy;

2) posiadać zezwolenie na transport odpadów komunalnych, wydane zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.), obejmujące te rodzaje odpadów komunalnych, o których odbieranie przedsiębiorca się ubiega;

3) dysponować prawem do nieruchomości, stanowiącej bazę techniczną spełniającą wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe i sanitarne, dostosowaną do mycia i dezynfekcji pojazdów i pojemników, wyposażoną w:

a) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów oraz pojemników na odpady, z zastrzeżeniem pkt 4, przy czym mycie i dezynfekowanie kontenerów i pojemników do gromadzenia odpadów winno odbywać się nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,

b) miejsce do magazynowania pojemników na odpady,

c) miejsce postojowe dla pojazdów,

d) teren i zaparkowane pojazdy powinny być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich,

e) punkt napraw (a w przypadku gdy nieruchomość nie spełnia określonego wymagania, przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować prawo do korzystania z urządzeń, których dotyczy to wymaganie, należących do innych przedsiębiorców poprzez przedłożenie stosownej umowy);

4) w przypadku braku miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów na terenie bazy technicznej, o której mowa w pkt 3, przedsiębiorca zobowiązany jest posiadać dokumentację potwierdzającą możliwość mycia i dezynfekcji pojazdów w miejscach do tego przeznaczonych;

5) posiadać tabor samochodowy przeznaczony do odbioru odpadów komunalnych, który:

a) spełnia warunki techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.),

b) jest oznakowany w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi,

c) posiada konstrukcję lub zabudowę pozwalającą na załadunek, transport i wyładunek odpadów komunalnych w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne, niekontrolowane wysypywanie się, wylewanie bądź rozwiewanie odebranych odpadów, a także roznoszenie przykrych zapachów,

d) jest wyposażony w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych,

e) zapewnia odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny świadczonych usług;

6) zapewnić usługobiorcy możliwość zakupu lub dzierżawy pojemników lub worków do gromadzenia odpadów zmieszanych jak również odpadów zebranych selektywnie na terenie nieruchomości;

7) posiadać pojemniki do odbioru wyselekcjonowanych odpadów z terenu budów lub remontów;

8) pojemniki lub worki oferowane przez przedsiębiorcę, zarówno do odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, jak i wielkogabarytowych powinny spełniać następujące warunki:

a) zapewnić gwarancję bezpieczeństwa dla użytkowników,

b) powinny być oznakowane w czytelny i widoczny sposób nazwą przedsiębiorcy,

9) gromadzić dane o świadczonych usługach przy użyciu własnego systemu komputerowego lub innego systemu, który umożliwia kontrolę w zakresie zgodności wykonanej działalności z udzielonym zezwoleniem, a także w zakresie obowiązkowej sprawozdawczości;

10) posiadać dokument świadczący o gotowości przyjęcia odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

§ 3. Przedsiębiorca zobowiązany jest przedstawić możliwość dostarczania zebranych odpadów zmieszanych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.), do miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu z uwzględnieniem najlepszej dostępnej techniki lub technologii lub na inne składowiska spełniające wymóg art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o odpadach i art. 7 ust 3a pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. na składowiska wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Augustów powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź wpisem do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcy;

2) posiadać środek transportu przeznaczony do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, spełniający standardy techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617), który jest oznakowany w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi;

3) zapewnić wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, warunki przeciwpożarowe i sanitarne, w szczególności do codziennego mycia i dezynfekcji pojazdów;

4) posiadać dokumentację potwierdzającą gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną;

5) prowadzić działalność w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie miejsc odbioru i trasy przewozu nieczystości ciekłych;

6) złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia, zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 5. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 2 i § 4 obowiązany jest do uwzględnienia zapisów wojewódzkiego, powiatowego i gminnego planu gospodarki odpadami oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Augustów oraz pozostałych przepisów prawa z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska, jak również innych wymagań wynikających z odrębnych przepisów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zdzisław Chmielewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe