Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/72/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113, Nr 134 poz.777 ) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz.1016) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Określa się, z zastrzeżeniem ust.2 następujące stawki podatku od środków transportowych :

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 480 zł.;

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 730 zł.;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 886 zł.;

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1042 zł.;

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1250 zł.;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1355 zł.;

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 886 zł.;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1042 zł.;

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1460 zł;

2. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych wyprodukowanych w roku 2005 i nowszych:

1) dla środków transportowych, o których mowa w ust.1 pkt 1 odpowiednio:

a) - 418 zł

b) - 678 zł

c) - 834 zł

2) dla środków transportowych, o których mowa w ust.1 pkt 3 odpowiednio:

a) - 990 zł

b) - 1198 zł

c) - 1302 zł

3) dla środków transportowych, o których mowa w ust.1 pkt 5 - 834 zł

4) dla środków transportowych, o których mowa w ust.1 pkt 7 odpowiednio:

a) - 990 zł

b) - 1408 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXIX/215/09 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Turośń Kościelna (Dz.Urz. Woj.Podl.Nr 234 poz.2843 z dn.17.12.2009r.).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady


Bogdan Mularczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/72/2011
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 10 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w art. 8 pkt 2 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

886

938

13

14

938

1 042

14

15

990

1 094

15

1 042

1 360

Trzy osie

12

17

990

1 302

17

19

1 042

1 354

19

21

1 094

1 406

21

23

1 146

1 510

23

25

1 198

1 714

25

1 250

1 714

Cztery osie i więcej

12

25

1 042

1 250

25

27

1 094

1 302

27

29

1 146

1 798

29

31

1 798

2 668

31

1 798

2 668


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/72/2011
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 10 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w art. 8 pkt 4 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa
Całkowita zespołu pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy
+ przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

886

1 042

18

25

1 094

1 354

25

31

1 302

1 668

31

1 536

2 108

Trzy osie i więcej

12

40

1 356

1 874

40

1 874


2 770


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/72/2011
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 10 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH w art. 8 pkt. 6 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa
Całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

520

625

18

25

572

678

25

625

730

Dwie osie

12

28

676

782

28

33

730

924

33

38

924

1 404

38

1 250

1 850

Trzy osie i więcej

12

38

854

1 025

38

1 025

1 393

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe