Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/80/11 Rady Gminy Wyszki

z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Wyszki:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 564,00 zł.;

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 940,00 zł.;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1130,00 zł.;

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 1236,00 zł.;

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1276,00 zł.;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1316,00 zł.;

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawyo podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 1128,00 zł.;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1316,00 zł.;

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1665,00 zł;

2. Stawki podatku od środków transportowych wyprodukowanych w roku 2009 i nowszych określa się w wysokości:

1) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt. 1:

a) lit a - 514,00 zł;

b) lit b - 890,00 zł;

c) lit c - 1080,00 zł

2) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt. 3:

a) lit a - 1186,00 zł;

b) lit b - 1226,00 zł;

c) lit c - 1266,00 zł;

3) dla środków transportowych , o których mowa w ust. 1 pkt 5 - 1360,00 zł.

4) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt. 7:

a) lit a- 1266,00 zł;

b) lit b - 1615,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXI/156/09 Rady Gminy Wyszki z dnia 29 października 2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 223, poz. 2604).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Janusz Wyszyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/80/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 10 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH

w art. 8 pkt 2 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1560,00

1600,00

13

14

1600,00

1640,00

14

15

1640,00

1680,00

15

1680,00

1720,00

Trzy osie

12

17

1720,00

1760,00

17

19

1760,00

1800,00

19

21

1800,00

1840,00

21

23

1840,00

1880,00

23

25

1880,00

1920,00

25

1920,00

1960,00

Cztery osie i więcej

12

25

1964,00

2000,00

25

27

2000,00

2040,00

27

29

2040,00

2100,00

29

31

2080,00

2650,00

31

2120,00

2650,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/80/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 10 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH

w art. 8 pkt 4 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa
Całkowita zespołu pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy
+ przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1360,00

1440,00

18

25

1440,00

1520,00

25

31

1520,00

1600,00

31

1600,00

2160,00

Trzy osie i więcej

12

40

1664,00

1900,00

40

2080,00

2800,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/80/11
Rady Gminy Wyszki
z dnia 10 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH

w art. 8 pkt. 6 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa
Całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

1040,00

1080,00

18

25

1080,00

1120,00

25

1120,00

1160,00

Dwie osie

12

28

1160,00

1200,00

28

33

1200,00

1240,00

33

38

1240,00

1450,00

38

1280,00

1850,00

Trzy osie i więcej

12

38

1520,00

1850,00

38

1600,00

1850,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe