Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/56/11 Rady Gminy Kolno

z dnia 16 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz. 1271,; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675; z 2011 roku Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz 1475; z 2009 roku Nr 215, poz.1674; z 2011 roku Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz.654, Nr 171, poz. 1016), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:

1) Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,50 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,94 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działaności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,69 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem:

- wzniesionych na gruntach sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rekreacyjno-wypoczynkowe, od których stawka wynosi - 7,36 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej,

2) Od budowli - 2% wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy,

3) Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,84 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,21 zł od 1 m2 powierzchni, z wyjątkiem:

- sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rekreacyjno-wypoczynkowe (oznaczone symbolem - Bz) i jako drogi (ozaczone symbolem - dr), od których stawka wynosi - 0,43 zł od 1m2 powierzchni.

§ 2. Podatek od nieruchomości płatny jest na rachunek Urzędu Gminy Nr 52 8754 0004 0000 3115 2000 0070 w Banku Spółdzielczym w Kolnie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 roku.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLII/261/10 Rady Gminy Kolno z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 277, poz. 3492) i uchwała Nr III/11/10 Rady Gminy Kolno z dnia 21 grudnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 308, poz. 4038).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe