Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/58/11 Rady Gminy Kolno

z dnia 16 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz. 1271,; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675; z 2011 roku Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz 1475; z 2009 roku Nr 215, poz.1674; z 2011 roku Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz.654, Nr 171, poz. 1016), art 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969; z 2005 roku Nr 143, poz. 1199; z 2006 roku Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz 1825; z 2077 roku Nr 109, poz. 747; z 2008 roku Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 roku Nr 56, poz.458; z 2010 roku Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216, poz. 1826; z 2005 roku Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 roku Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 roku Nr 116 poz. 730; z 2009 roku Nr 56, poz. 458 i z 2010 Nr 96, poz 620, Nr 226, poz. 1475), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się:

1) Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) Wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

4) Wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XX/141/08 Rady Gminy Kolno z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 298 poz. 3027).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 roku.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/58/11
Rady Gminy Kolno
z dnia 16 listopada 2011 r.

wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/58/11
Rady Gminy Kolno
z dnia 16 listopada 2011 r.

wzór deklaracji na podatek od nieruchomości


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/58/11
Rady Gminy Kolno
z dnia 16 listopada 2011 r.

wzór deklaracji na podatek rolny


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/58/11
Rady Gminy Kolno
z dnia 16 listopada 2011 r.

wzór deklaracji na podatek leśny

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe